Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42434
Title: Captació bacteriana de coure
Author: Montero i Fabré, Ma. Carme
Director: Simon Pujol, Ma. Dolores
Keywords: Cuprosolvència
Aigua potable
Coure
Biofilm
Issue Date: 19-Dec-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Es calcula que prop d'un 95% de la biomassa bacteriana que es pot trobar en els sistemes de distribució d'aigua potable es troba localitzada adherida a les superfícies internes de les canonades en forma de biopel·lícules, i que només un 5% es troba lliure en la fase aquosa. El creixement dels microorganismes formant biofilms sobre les superfícies altera la composició dels materials. En el cas de les superfícies metàl·liques, les reaccions fisicoquímiques es tradueixen en canvis indesitjables que es veuen agreujades per la biocorrosió o la corrosió influenciada per microorganismes. El coure és un element traça essencial, però ingerit de forma massiva és tòxic. S'han descrit casos d'intoxicacions a causa de problemes de corrosió i cuprosolvència on els microorganismes juguen un paper primordial. Alhora, alguns bacteris formadors del biofilms tenen la capacitat d'acumular el metall, incrementant el risc per la salut pública. Aquest treball posa de manifest com Agrobacterium radiobacter EPS-916 és capaç de captar coure provinent de solucions aquoses de CuSO4.5H2O, a diferents concentracions, així com el seu exopolisacàrid. Mitjançant microscòpia electrònica de transmissió s'ha comprovat que la captació del coure per part del microorganisme és intracel·lular, observant-se cúmuls densos en el citoplasma dels bacteris. A més s'ha aïllat Pseudomonas putida-M16 de les canonades de coure d'ús domèstic i ha demostrat una resistència elevada a la sal de coure, essent també capaç d'acumular-lo. A més les dues soques han estat capaces de captar el metall quan aquest es presenta en forma de superfície cúprica en cupons de coure i superficies de canonades. Per concloure l'estudi les imatges obtingues mitjançant microscòpia de rastreig han demostrat la presència de biopel·lícules tant en les superfícies cúpriques estudiades, així com en la superfície interior d'una secció de canonada de coure després d'un període aproximat de dos anys en contacte amb aigua.
[eng] In their natural environments, bacteria don't exist as isolated cells but grow and survive in organized communities commonly referred to as biofilms. Biofilms are differentiaded masses of microbes that form on surfaces and are surrounded by an extracellular matrix (EPS). Generally, biofouling can be defined as the undesired accumulation of deposits of a biological nature on surface. The former was defined as the process resulting from the accumulation of microbial biofilms consisting of: microorganisms, polymeric materials secreted by theses organisms, particulate matter of different origin, and, mainly of water. The accumulation of biofilms on copper plumbing pipes is well established. Biofilms have been implicated in the corrosion of copper plumbing, Known as cuprosolvency, which results in increases in soluble copper concentrations in drinking water supplies.This has significant implications for public health as the consumption of copper in water at levels exceeding 2mg/mL can cause adverse gastrointestinal symptoms in humans. This study investigated the capacity of Agrobacterium radiobacter EPS-916 to uptake copper from aqueous solutions of copper sulfate, and its skill to form biofilms in a copper plumbing. On the other hand our work want to show how biofilm bacteria isolated from domestic copper plumbing contributed to cuprosolvency and by scanning electron microscopy we can see the biofilm formation in copper surfaces.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42434
ISBN: 9788469168202
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Microbiologia i Parasitologia Sanitàries

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCMF_TESI.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.