Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42560
Title: Anàlisi conceptual del fenomen bilingüe: avaluació del rendiment escolar en llengua catalana i castellana
Author: Forner, Àngel
Director/Tutor: Forns, Maria, 1946-
Keywords: Rendiment escolar
Bilingüisme
Issue Date: 5-Oct-1990
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral consta de dues parts clarament diferenciades.La primera part (vol. I) es dedica a analitzar les accepcions i connotacions més destacades que s'han pogut fer sobre el bilingüisme durant el segle XX. La línia de treball ha consistit en la revisió d'estudis i investigacions sobre el fenonen bilingüe, i també en l'aportació de coneixements i experiències personals de l'autor. Cal indicar que "fenomen bilingüe" s'interpreta com aquella particularitat d'un individu que disposa, en major o menor grau, de la capacitat d'utilitzar dues llengües, i de les comunitats formades per individus que poden comunicar-se en dues llengües. Aquesta part conté una important recollida d'informació sobre el tema del bilingüisme, una revisió dels diferents sentits que ha tingut i té el bilingüisme, i una interpretació del fenómeno bilingüe des de perspectives psicosocials i psicopedagògiques. La segona part (vol. II) recull els plantejaments, l'execució, els resultats I les conclusions d'una investigació sobre l'avaluació del rendiment escolar en llengua catalana i castellana, en alumnes d'escoles de Catalunya, en una primera aplicación l'any 1982 i en una reapliació l'any 1987. S'estudia una mostra de 986 alumnes d'escoles de diversa tipologia lingüística i sòcio-cultural, de tots els nivells d'escolarització bàsica. S'han aplicat proves de lectura, escriptura i parla, en català i castellà. Les conclusions destaquen l'efecte de la llengua d'escola en diversos aspectes de la competència lingüística, segons la diferent tipologia sociolingüística dels alumnes. Aquesta investigació es pot emmarcar en la tradició dels treballs d'avaluació del rendiment dels alumnes en situacions bilingües.
[eng] This doctoral thesis has two clearly differentiated parts.First part (Vol. I) analyses the most outstanding denotations and connotations associated with bilingualism to the twentieth century. Studies and research on bilingualism have been reviewed and the author's personal experience has been included. "Bilingualism" is understood as that characteristic of an individual who has the ability to use, to a greater or lesser extent, two languages, and of the communities formed by individuals who can communicate in two languages. This part contains a large amount of information about bilingualism, a review of the different meaning given to the term "bilingualism", and an interpretation of multicultural bilingualism from psychosocial and psycho-pedagogical perspectives. Second part (Vol. II) describes the premises, execution, results and conclusions of a study on the evaluation of school performance in Catalan and Spanish languages, in its first application in 1982 and its second application in 1987. A sample is studied of 986 schoolchildren of various linguistic and socio-cultural types, from all levels of primary education. Tests of reading, writing and speaking were applied in Spanish and Catalan. The conclusions underline the effect of the language of the school on various aspects of linguistic competence, depending on the different sociolinguistic types of the schoolchildren.This study follows the tradition of evaluation studies of pupil performance in bilingual situations.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42560
ISBN: 9788469141168
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.AFM_1de15.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
02.AFM_2de15.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
03.AFM_3de15.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
04.AFM_4de15.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
05.AFM_5de15.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
06.AFM_6de15.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
07.AFM_7de15.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
08.AFM_8de15.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
09.AFM_9de15.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
10.AFM_10de15.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open
11.AFM_11de15.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
12.AFM_12de15.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
13.AFM_13de15.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
14.AFM_14de15.pdf840.03 kBAdobe PDFView/Open
15.AFM_15de15.pdf855.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.