Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42577
Title: Estudi de les diferències psicopatològiques en pacients amb mal de cap crònic, episòdic i control. Relació amb la resposta al tractament
Author: Sala Matavera, Isabel
Director: Roig i Arnall, Carles
Amador, Juan Antonio
Keywords: Cefalàlgia
Cefalalgia
Headache
Toxina botulínica
Botulinum toxin
Abús dels medicaments
Abuso de medicamentos
Medication abuse
Issue Date: 29-Jul-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La cefalea o mal de cap és un dels motius de consulta més freqüents als serveis de neurologia i molt prevalent a la població general. Sovint, el maneig és difícil perquè a vegades poden coexistir més d’un tipus de cefalea, no es posa suficient atenció a la comorbilitat (psicopatologia) o a altres factors que poden empitjorar la progressió de la cefalea com per exemple l’abús farmacològic. Aquest treball té per objectius (1) comparar els perfils psicopatològics de pacients amb cefalea crònica (CC), cefalea episòdica (CE) i controls (C); (2) comparar els perfils psicopatològics segons la resposta o no al tractament farmacològic preventiu; (3) analitzar si existeix una possible variable psicopatològica que pugui predir la resposta al tractament farmacològic; (4) comparar els perfils psicopatològics dels pacients amb cefalea crònica que fan abús farmacològic o no. (5) S’estudia un grup de 23 dones amb cefalea crònica resistents als tractaments preventius i s’assaja amb toxína botulínica (TB). Els pacients (CC, n=34; CE, n=47) acudien al servei de neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona per mal de cap. Eren explorats i diagnosticats segons els criteris diagnòstics de la Societat Internacional de Cefalees. Tant els pacients com el grup control (n=58) varen completar una bateria de test per avaluar els símptomes d’ansietat (STAI), depressió (BDI), obsessió-compulsió (MOCI) i perfil psicopatològic (MMPI-2, SCL-90-R). Es registrava la resposta al tractament preventiu als tres i sis mesos així com també la presència o no d’abús farmacològic. En el cas de ser resistents a tots els tractaments preventius se’ls proposava tractament amb TB i es realitzava un seguiment als tres mesos. Els resultats mostren que els pacients amb CC presenten puntuacions significativament superiors als pacients amb CE i al grup control en símptomes d’ansietat i depressió. Les dones amb CC presenten puntuacions significativament superiors en obsessió-compulsió que les dones amb CE i C. El perfil psicopatològic dels pacients amb CC presenta puntuacions significativament més elevades de forma global en relació al grup amb CE i al C. Dins el grup amb CC, el grup que no presenta resposta mostra puntuacions significativament superiors en la triada neuròtica del MMPI (hipocondriasi, depressió, histèria), paranoia i psicastenia que el grup de cefalees cròniques que presenta bona resposta al tractament farmacològic. No s’obté una variable psicopatològica clarament predictora de bona o sense resposta al tractament farmacològic en pacients amb cefalea crònica. No s’aprecien canvis significatius en la freqüència i intensitat dels símptomes d’ansietat i depressió al llarg del tractament amb TB en el grup que presenta resposta o no resposta al tractament farmacològic. El perfil psicopatològic dels pacients que fan abús o no de medicació difereix en funció del sexe i del tipus de cefalea inicial.
[eng] Headache is one of the most common reasons for consultation in neurological departments. Management of this disorder is difficult due to the coexistence of different types of cephaleas, psychopathological comorbidity and pharmacological overuse. The aims of this study were (1) to compare the psychopathological profile (PSYP) of chronic headache (CH) with episodic headache (EH) and a healthy control group (C), (2) to study possible differences in the PSYP between patients who respond to medication and those who do not, (3) to seek a possible psychopathological trait that could predict response to medication (4), to determine any differences in the PSYP between patients with chronic headache and medication overuse (CHO) and patients without medication overuse, and (5), to study a sample of 23 women with CH resistant to medication who received botulinum toxin (BT). Patients (CH, n=340; EH, n=47) were visited at the neurology department of a tertiary hospital for headache complaints. Clinical diagnosis was made using International Headache Society Clinical Criteria. A psychopathological test battery was administered to all patients and the control group (n=58) to assess anxiety (STAI), depression (BDI), obsession-compulsion (MOCI) and psychopathological personality symptoms (MMPI-2, SCL-90-R). At three and six months we recorded the pharmacological response to the preventive treatment and the presence or not of medication overuse. Patients who did not respond to any treatment received BT and response was monitored at three months. Results showed that patients with CH had higher scores than the EH and control groups concerning anxiety and depression, obsession-compulsion, and global PSYP scores. In the CH group, patients without treatment response had higher scores in hypochondriasis, depression, hysteria, paranoia and psychasthenia (MMPI) than patients with good treatment response. We did not find any psychological variable that could clearly predict treatment response in CH patients. There were no statistically significant variations in frequency and intensity of anxiety and depression symptoms after any BT treatment between the groups with a good response to treatment and the group with no response. The PSYP of the group with medication overuse differed from that in patients without overuse regarding gender and the type of initial headache.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42577
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ISM_TESI.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.