Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42585
Title: La Imatge neutra: La fotografia com a model de la pintura de finales del segle XX
Author: Cantalozella i Planas, Joaquim
Director/Tutor: Velilla Lon, Carlos
Keywords: Figurativisme
Percepció de la realitat
Imatge òptica
Noves tendències artístiques
Art contemporani
Issue Date: 19-Jan-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] "La imatge neutra: la fotografia com a model en la pintura de finals del segle XX " estudia la influència que ha tingut el mitjà fotogràfic, tant en el procés analògic com en digital, en la transformació dels paràmetres establerts per la modernitat de la pintura de finals del segle XX, a partir d'anàlisis dels corrents i artistes més significatius del debat, vinculats tots ells amb l'obra artística de l'autor. Es demostra com la imatge òptica canvia la nostra manera de percebre la realitat, i com això ha estat motiu i forma de molts dels corrents figuratius, que han aparegut en la pintura a partir dels anys seixanta. Tracta de veure com la fotografia, lluny d'obstaculitzar el procés natural de la pintura, ha contribuït a donar-li noves perspectives formals i conceptuals. Estudia la funció codificadora que exerceixen els models fotogràfics en el producte artístic final, i mostra com la pintura accepta els seus límits i deixa contaminar-se per altres disciplines, en detriment de la puresa formal, per situar-se en un lloc més modest, però que continua sent efectiu.
[eng] "The neutral image: photography as a model in late twentieth century painting" studies the influence of photography, both analog and digital, in the transformation of the painting of the end of the twentieth century. It does so via an analysis of the most significant trends and artists in the debate, all of them linked to the artistic work of the author. The study shows how optical images change the ways in which we perceive reality, and how they have both inspired and shaped many of the figurative trends that have appeared in painting since the nineteen sixties. It reflects on how photography, far from hindering the natural process of painting, has contributed to providing it with new formal and conceptual perspectives. It studies the encoding function of photographic models in the final artistic product, and shows how painting accepts its limits and is open to influence by other disciplines, to the detriment of formal purity, to find its new position - a more modest position, but one that nonetheless remains effective.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42585
ISBN: 8468980900
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Pintura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JCP_TESI.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
02.JCP_ANNEX.pdf4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.