Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42625
Title: L'Arquitectura funerària al període Saïta.
Author: Castellano i Solé, Núria
Director: Padró i Parcerisa, Josep, 1946-
Keywords: Egiptologia
Oxirrinc
Tombes
Antic Egipte
Issue Date: 15-Feb-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral planteja diversos objectius relacionats amb les sepultures de la dinastia XXVI a Egipte. El darrer objectiu és elaborar un inventari tan complet com sigui possible de les tombes que existeixen, incloent-hi la definició de les característiques arquitectòniques de les estructures funeràries. Tot i que moltes de les tombes han estat objecte d'estudi, n'inclourem una breu descripció. El context geogràfic es limitarà a la zona del Baix Egipte (dividit en Sais, Heliòpolis, Memfis i Delta), Alt Egipte (Abidos, Tebes i altres) i Oasis (Siwa, Farafra i Bahariya). Lligat a aquest primer objectiu ens proposem també de fer una actualització de les dades referents a les principals tombes saïtes trobades en els cementiris d'Egipte, en vista de les darreres troballes realitzades en necròpolis ja excavades o noves.La necròpolis saïta d'Oxirrinc serà objecte d'un estudi detallat, incloent-hi un resum de les excavacions realitzades fins a l'arribada de la nostra Missió. L'antiga ciutat de Per-Medjed va tenir una important necròpolis en època saïta que no apareixia reflectida en la majoria de llibres especialistes en tombes de la dinastia XXVI. Una de les raons més evidents era la manca d'informació sobre les excavacions realitzades pel Servei d'Antiguitats abans de l'arribada de la nostra Missió i la poca difusió a escala internacional que es va fer de les campanyes realitzades a partir del 1992. La importància d'Oxirrinc en època grecoromana i, en especial, la gran quantitat de papirs descoberts per Grenfell i Hunt van provocar que els estudis realitzats s'enfoquessin cap a altres èpoques, deixant de banda les restes faraòniques. Les excavacions dutes a terme per la Missió Arqueològica Espanyola van evidenciar que aquest indret tenia més interès científic del que se li atribuïa a la bibliografia egiptològica. L'anàlisi de les característiques arquitectòniques de les tombes saïtes permetrà situar-les dins la classificació tipològica que hem plantejat. El darrer objectiu serà aconseguir una síntesi dels diferents estils saïtes d'enterrament, realitzant una recerca de les principals necròpolis d'aquesta dinastia. L'anàlisi dels trets arquitectònics més remarcables de les tombes saïtes ens ha permès fer una classificació tipològica, emprada en la realització d'un catàleg de les tombes que existeixen fins ara. Tot i les peculiaritats d'algunes tombes, hem classificat en cinc grans grups: pit tombs (tombes de pou), shaft tombs (gran tombes de pou), tombes-capella, tombes de pou amb piràmide i palaus funeraris o grabpalast.Aquesta classificació tipològica també correspon a una classificació geogràfica, Els fets que permeten establir aquestes diferenciacions són, entre d'altres, la presència d'una gran superestructura, l'accés a la part subterrània, les dimensions del monument. Després d'analitzar les tombes tipològicament, hem arribat a unes conclusions referents a la necròpolis saïta d'Oxirrinc que ens permet observar una diferenciació tipològica i unes característiques tècniques. Finalment, i pel que fa als diversos aspectes de les estructures funeràries d'època saïta, s'han pogut extreure unes conclusions que es refereixen a quatre aspectes diferents: la topografia de les tombes (pel que fa a la ubicació de l'estructura funerària), característiques tècniques (referents a materials i tècniques de construcció), promotor (qui encarrega la tomba) i tipologia (comparació de les tombes amb altres estructures).
[eng] The typology of Saite's tombs is different through Egypt. From the royal tombs at Sais to the huge tombs of officials at Thebes, we can found tomb-chapels, rock-cut tombs, simple hypogeums or more elaborated tombs with superstructure and substructure. In the last years several saite tombs' repertories have been done and the tombs that have been listed are few but typologically representative. Based on their location three areas can be articulated with graves from the saite period: Low Egypt, Upper Egypt and Oases. One of the main subjects of this these is to elaborate a list as complete as possible of the twenty-six dynasty tombs in Egypt, with a brief description of them. This list will help us to catch up the information about the funerary structures. Also, we'll produce a description of the different typologies, based on the superstructure and the substructure. Finally, Oxyrynkhos will have a very detailed study of the saite necropolis. This city, built over the locations of the pharaonic Pemdje, is known by the geographical lists since the pharaonic age, but it's a few years ago when archaeological remains from these ages are known. The importance of Oxyrynkhos comes mainly from its geographical location, which may have been the reason of its development during the XXVI dynasty and the presence of huge tombs of officials. The Upper Necropolis is located north-west of the old city at the edge of the desert and contains at least tombs dated from the Saite, roman and Coptic period as well as Coptic chapels. After the typological study of the tombs, we could infer some characteristics about the topography, construction, owner of the tomb and typology.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42625
ISBN: 8468990787
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.NCS_INTRODUCCIO.pdf210.61 kBAdobe PDFView/Open
01.NCS_CONTEXT.pdf197.5 kBAdobe PDFView/Open
02.NCS_ESTUDI_NECROPOLIS.pdf5.67 MBAdobe PDFView/Open
03.NCS_ESTUDI_OXIRRINC.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
04.NCS_CATALEG_TOMBES.pdf646.24 kBAdobe PDFView/Open
05.NCS_CONCLUSIONS.pdf413.43 kBAdobe PDFView/Open
06.NCS_BIBLIOGRAFIA.pdf230.71 kBAdobe PDFView/Open
07.NCS_INDEXS.pdf231.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.