Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42629
Title: Caracterització arqueomètrica de la ceràmica vidriada decorada de la Baixa Edat Mitjana al Renaixement als centres productors de la Península Ibèrica
Author: Garcia Iñañez, Javier
Director: Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Majòlica
Edat Moderna
Ceràmica
Arqueometria
Issue Date: 15-Jan-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En el present treball es fa una proposta d'estudi de materials arqueològics ceràmics vidrats procedents dels principals centres productors de la Península Ibèrica amb una cronologia ubicada entre els segles XIV i XVIII, tot i prestant especial atenció als materials amb cronologies compreses en els segles XVI i XVII. S'han aplicat diverses tècniques analítiques per a l'estudi químic i físic dels materials en qüestió, també anomenats històricament com a pisa o majòlica. D'aquesta manera, s'han emprat la fluorescència de raigs X (FRX) i l'anàlisi per activació neutrònica (AAN) per tal de caracteritzar les composicions químiques de les pastes ceràmiques. A més, també s'han emprat la difracció de raigs X (DRX) per tal d'estudiar les fases minerals i estimar possibles contaminacions i/o alteracions i temperatures de cocció equivalent de les pastes ceràmiques. D'altra banda, també s'han emprat la microscòpia electrònica de rastreig (MER) per estudiar la microestructura i composicions químiques de les ceràmiques, especialment de les cobertes vidrades. Aquestes també han estat estudiades mitjançant l'espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament i ablació làser (LA-ICP-MS). A més a més, també s'han realitzat diversos tests de propietats mecàniques per tal d'avaluar la duresa i resistència del vidrat i de la peça ceràmica en conjunt. Aquest estudi s'ha centrat en la identificació de les diferents produccions existents en els diversos centres productors i, a més, entre les ceràmiques d'una mateixa ciutat productora. Igualment, també s'han caracteritzat les atribucions i diferències tecnològiques de les diferents produccions. Metodològicament, el present treball aborda una nova visió d'estudi de les ceràmiques majòliques emprant complementàriament diverses tècniques analítiques que, un cop implementats els seus resultats, proporcionen una informació altament rellevant sobre les característiques químiques de les diferents produccions ceràmiques i, alhora, també sobre les seves diferències tècniques qualitatives i tècniques. D'aquesta manera, es permet la obtenció d'una visió més ampla sobre la producció d'aquest tipus de vaixella ceràmica, la qual pot arribar a ésser més complexa d'allò actualment conegut.
[eng] This work proposes the study of archaeological glazed pottery coming from the main production centers of the Iberian Peninsula. These materials are dated back to the 14th to 18th centuries, but the study is especially focused on the 16th and 17th century's pottery. In the present work different analytical techniques have been applied in order to deep into the chemical and physical study of the archaeological materials known as majolica. For that reason, different analytical techniques have been carried out in order to characterize the archaeological artifacts chemically and technologically. Thus, X ray fluorescence (XRF) and neutron activation analysis (NAA) have been performed to achieve a good chemical understanding of the material. Furthermore, X ray diffraction (XRD) has been employed to study the mineralogical phases existing in the clay pastes in order to achieve a good understanding of the possible alteration and/or contamination phases and also their estimate firing temperature. In addition, scanning electron microscopy (SEM) and inductively coupled plasma mass spectrometry by laser ablation (LA-ICP-MS) have been carried out to obtain valuable data about the majolica technology and glaze compositions. Moreover, mechanical properties tests have been also used to assess the strength and hardness of majolica ware and its glaze. Therefore, this study has been focused on the identification of the different existing productions at the different production centers and, even in the same production town. In addition, technological features and differences between the different productions have been also determined. Methodologically, the present study faces a new vision about the study of majolica pottery using an array of analytical techniques, which provide us valuable information about the chemical features of each pottery production. Moreover, they also provide very important data about the different technological features and qualities on ancient majolica pottery. For all of these reasons, this work allows acquiring a wider vision about the majolica production; which might be more complex than the present knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42629
ISBN: 9788469041574
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i ArqueologiaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.