Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42649
Title: Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). Segles II aC – III dC
Author: Vallori Márquez, Bartomeu
Director: Cau Ontiveros, Miguel Ángel
Orfila Pons, Margarita, 1957-
Keywords: Pollentia (Illes Balears : Ciutat antiga)
Pollentia (Baleares : Ciudad desaparecida)
Pollentia (Balearic Islands : Extinct city)
Arquitectura romana
Roman architecture
Models tridimensionals
Modelos tridimensionales
Three-dimensional objects
Issue Date: 11-Oct-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El present estudi posa en comú la recerca prèvia i fa noves propostes sobre l’urbanisme i l’arquitectura de la ciutat romana de Pollentia. A pesar de que eren diversos els edificis descoberts al llarg de les excavacions, eren escassos els estudis monogràfics sobre la seva arquitectura. Aquest treball abraça una cronologia des del segle II aC fins el III dC. La primera part, que compta amb dos capítols, està dedicada al context històric-arqueològic que afecta Pollentia, tant des del punt de vista de la problemàtica històrica, com de la historiografia del jaciment. La segona part estudia la topografia de la costa, amb una proposta de localització del port de la ciutat. Seguidament, s’ofereix una revisió i noves propostes per l’urbanisme de la ciutat i la modulació de les seves illes de cases. La tercera part, que és la central de la tesi, analitza l’arquitectura pública, incloent-hi el temple toscà, el Templet I, el Templet II i els diversos monuments de l’àrea del Fòrum. S’hi proporcionen noves seqüències arquitectòniques, datacions i propostes d’alçats, incorporant la realització d’un model tridimensional de la ciutat que reflecteix aquest conjunt d’hipòtesis. Podem concloure que l’arquitectura pública de Pollentia evolucionà de la ma dels canvis polítics soferts per l’estat romà. En una primera fase, els símbols republicans foren representats per la construcció del temple toscà, interpretat com un Capitoli. Amb l’arribada de l’Imperi, es construí (segle I dC) el Templet I, dedicat probablement al culte imperial. Posteriorment, aquest culte es veuria reforçat a la ciutat per la construcció del Templet II. Les característiques arquitectòniques i urbanístiques de Pollentia es corresponen amb una ciutat planificada, i amb un alt estatus jurídic, probablement el de colònia des de la primera meitat del segle I aC.
[eng] "Urbanism and public architecture in the Roman city of Pollentia (Alcúdia, Mallorca). 2nd century BC - 3rd century AD" The present study, brings together previous research and elaborates on the urbanism and the public architecture of Pollentia. Despite the fact that several buildings have been discovered since the 1950s, monographic studies on both public and domestic architecture are scarce. The chronology that this work embraces spans from the 2nd century BC to the 3rd century AD. The first part of this work is dedicated to the historical context that affects Pollentia, both from the point of view of ancient writings and archaeology, and historiography. The second part studies the topography of the coast with a proposal for the location of the Roman port. Afterwards, a review and new proposals for the urbanism of the city and its modulation are provided. The third part, which is the core of this thesis, analizes the public architecture, namely the Tuscan temple, Temple I, Temple I, and the small monuments in the Forum area. New architectural sequences, elevation proposals and datations, are provided. We can conclude that public architecture in Pollentia evolved according to political changes in the Roman state. A first phase reflecting Republican symbols is represented by the building of the Tuscan temple, interpreted as a Capitolium. Under the empire, Temple I, devoted probably to the Imperial cult, was built in the 1st century AD, respeting the old Republican cult held in the Capitolium. Later, Temple II reinforced the presence of Imperial cult in the city. The architectural and urban features of Pollentia correspond to a planned city with a high legal status, probably that of a colonia, from its beginnings in the first half of the 1st century BC.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42649
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BMV_TESI.pdf142.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.