Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42656
Title: Resposta dels arbres i dels boscos al canvi climàtic
Author: Gutiérrez Merino, Emilia
Ribas, Montse
Octavi Planells, J.
Camarero Martínez, Jesús Julio
Tardif, Jacques
Keywords: Canvis climàtics
Dendrocronologia
Climatologia
Boscos
Pirineus
Climatic changes
Dendrochronology
Climatology
Forests
Pyrenees
Issue Date: 2003
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: Durant el darrer segle, arbres, boscos i ecosistemes han estat responent a diversos efectes del canvi global, com són l"escalfament de la superfície terrestre, l"increment de la variabilitat climàtica o l"augment de la concentració de CO2. Les respostes dels arbres a aquests efectes han estat analitzades en diferents espècies de coníferes en diversos hàbitats i ambients de la península Ibèrica. Un compendi dels resultats obtinguts es mostra en el present treball. En tots els estudis presentats s"ha observat un augment de la variabilitat de les variables dendrocronològiques (gruix i composició isotòpica dels anells de creixement) en les darreres dècades del segle xx, fet que reflecteix un increment de la variabilitat climàtica i que, al seu torn, ha restringit el ventall de respostes dels organismes a causa de l"eixamplament dels períodes de creixement i de l"augment d"esdeveniments meteorològics extrems. Destaca, per tant, la sincronització del creixement dels arbres en detriment de les diferències explicades per causes cada cop més secundàries, com són les diferències de temperatura al llarg de gradients, altitudinals o latitudinals, o degudes a diferències d"hàbitat (orientació, substrat, etc.). Els efectes es manifesten en diferents nivells temporals i espacials. Així, s"ha trobat un increment de la variabilitat intraanual en el creixement en gruix d"espècies mediterrànies com el pi blanc (Pinus halepensis) associat a un eixamplament de l"època de creixement, o augments de la variabilitat interanual i entre dècades tant a escales locals com regionals en el gruix i composició isotòpica dels anells de creixement d"espècies subalpines. Les anàlisis de les relacions entre el creixement dels arbres i el clima, d"una banda, i la composició isotòpica i el clima, de l"altra, demostren que aquest augment de la variabilitat respon a un increment de les oscil.lacions climàtiques intraanuals, interanuals i entre dècades. La resposta sincrònica dels arbres a un menor nombre de variables ambientals s"entén com un augment de l"estrès d"aquests organismes enfront d"aquestes variables, que esdevenen factors limitants per al desenvolupament d"aquestes espècies. Els resultats presentats són contrastats amb resultats similars, tant locals com globals, obtinguts en altres indrets del planeta.
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000028/00000022.pdf
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2003, vol. 54, p. 85-110
URI: http://hdl.handle.net/2445/42656
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
514838.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons