Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42680
Title: El gènere Bonnemaisonia (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) a la Península Ibèrica i les illes Balears: taxonomia, cicles vitals, corologia i aplicacions
Author: Salvador Soler, Noemi
Director: Ribera Siguán, María Antonia
Gómez Garreta, Ma. Amelia
Keywords: Cicles biològics
Taxonomia
Rhydophyta
Bonnamasionales
Issue Date: 23-Oct-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta memòria doctoral correspon a un estudi multidisciplinari sobre les espècies del gènere Bonnemaisonia a la península Ibèrica, en el qual s'integra la taxonomia tradicional descriptiva i l'estudi dels cicles vitals amb tècniques actuals de biologia molecular i de citogenètica, com ara la quantificació del DNA nuclear.A la península Ibèrica, el gènere Bonnemaisonia està representat per B. hamifera, B. asparagoides i B. clavata. La taxonomia descriptiva ens va proporcionar dades sobre la morfologia, l'anatomia, els processos de reproducció i la fenologia d'aquestes espècies. Aquesta informació ha estat imprescindible per resoldre els problemes taxonòmics de B. asparagoides i B. clavata, i ens va permetre actualitzar la corologia de les tres espècies de Bonnemaisonia presents a la península Ibèrica. L'estudi dels cicles vitals mitjançant cultius in vitro (cambres de germinació d'ambient controlat) ens va permetre obtenir les diferents generacions en el cicle de B. asparagoides i B. clavata, i descriure les generacions menys conegudes; així mateix, el material que provenia dels cultius es va utilitzar per mesurar el DNA nuclear. La quantificació del DNA nuclear ha estat la tècnica emprada per confirmar l'alternança de fases nuclears en els cicles vitals d'aquestes espècies i localitzar la posició de la meiosi, l'existència de la qual, fins ara, era qüestionada. Amb l'objectiu de verificar la posició sistemàtica de B. hamifera, espècie que presenta característiques intermèdies entre els gèneres Asparagopsis i Bonnemaisonia tant pel que fa al cicle vital com als seus caràcters vegetatius i reproductius , i a la vegada proporcionar una millor comprensió de les relacions intergenèriques dels membres de la família Bonnemaisoniaceae, vam estudiar la filogènia molecular d'aquest grup. Aquests estudis moleculars van proporcionar caràcters moleculars útils, en alguns casos, a l'hora de verificar la validesa taxonòmica dels caràcters anatòmics i reproductius utilitzats tradicionalment.
[eng] This PhD thesis corresponds to a multidisciplinary study on Bonnemaisonia species in the Iberian Peninsula. The research integrates the traditional descriptive taxonomy and study of life history with current techniques of molecular biology and genetics, such as nuclear DNA quantification. In the Iberian Peninsula, the genus Bonnemaisonia is represented by B. hamifera, B. asparagoides and B. clavata. The taxonomic study provided data about the morphology, anatomy, reproduction and phenology of these species. This information was essential to resolve the taxonomic problems of B. asparagoides and B. clavata, and allowed us to update the chorology of the three Iberian species. Life history studies using in vitro cultures in germination chambers in controlled conditions allow us to obtain and describe the different generations in the life history of B. asparagoides and B. clavata. To confirm the alternation of nuclear phases as well as the existence and position of the meiosis (the existence of which until now was questioned), studies of the genome size were carried out. Bonnemaisonia hamifera is a species that has features in common with the genera Asparagopsis and Bonnemaisonia, both in terms of the life history and their reproductive and vegetative characters. The molecular phylogeny of the Bonnemaisoniaceae was studied in order to verify its systematic position and in turn provide a better understanding of the intergeneric relationships in this group. This study provided, in some cases, useful molecular characters to verify the validity of taxonomic and reproductive anatomical characters traditionally used.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42680
ISBN: 9788469293157
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.NSS_PREVI.pdf376.35 kBAdobe PDFView/Open
01.NSS_INTRODUCCIO.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
02.NSS_OBJECTIUS.pdf307.27 kBAdobe PDFView/Open
03.NSS_PUBLICACIONS.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open
04.NSS_RESULTATS_I_DISCUSSIO.pdf406.33 kBAdobe PDFView/Open
05.NSS_CONCLUSIONS.pdf304.97 kBAdobe PDFView/Open
06.NSS_BIBLIOGRAFIA.pdf172.18 kBAdobe PDFView/Open
07.NSS_ANNEX.pdf11.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.