Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42719
Title: Interacció social i influència educativa en el context familiar
Author: Colomina, Rosa
Director/Tutor: Coll, César, 1950-
Keywords: Interacció social
Constructivisme (Educació)
Relacions familiars
Infants i adults
Social interaction
Constructivism (Education)
Family relationships
Children and adults
Issue Date: 10-Jun-1996
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El treball que presentem té com a objectiu general l'estudi de la influència educativa en situacions d'interacció social en el context familiar entre adults i infants en edats preescolars. Més específicament, tal com anirem argumentant al llarg del treball, ens hem centrat en l'anàlisi de la definición de l'activitat conjunta que construeixen els participants en el decurs d'aquesta interacció. Els orígens del nostre treball estan vinculats directament al fet de formar part d'un seminari de discussió sobre "Interacció entre professor i alumnes i influència educativa" que, sota la direcció del Dr. Cèsar Coll, es va portar a terme durant el curs acadèmic 1986-87 en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. En gran part com a conseqüència d'aquest treball, i seguint amb la direcció del Dr. Cèsar Coll, es va dur a terme durant el curs acadèmic 1987-88 l'elaboració d'un projecte global de recerca sobre interacció social i mecanismes d'influència educativa. L'objectiu global d'aquest projecte era l'estudi dels mecanismos d'influència educativa relatius al procés de traspàs del control i al procés de construcció de significats compartits que actuen en la interacció social entre professor i alumnes, entre adult i infant i entre iguals. Aquest treball es troba en la base de la present tesi doctoral, l'estructura de la qual és la expliquem tot seguit. El primer capítol s'ocupa dels marcs de referència bàsics per al plantejament i l'abordatge del nostre treball: la concepció constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge i el conjunt de supòsits teòrics i metodològics elaborats en el grup de recerca en l'aproximació conceptual i empírica a l'estudi de la influència educativa. En el segon capítol es presenta la relectura d'algunes de les idees presentades en el capítol anterior i que ens han servit per fer una aproximació a la influència educativa en el context familiar. El tercer capítol presenta els objectius i les hipòtesis directrius, el disseny de la recerca i reprèn les unitats i els nivells del model d'anàlisi presentats en el segon apartat del primer capítol i especifica en detall les característiques més idiosincràtiques del nostre treball. Mentre que els capítols quart, cinquè i sisè presenten els resultats del treball, el setè i darrer capítol del treball, discuteix els principals resultats obtinguts tenint en compte els objectius i de les hipòtesis directrius que es proposava i algunes de les principals aportacions i qüestions que resten obertes en el nostre estudi. Finalment, hem d'esmentar que amb la intenció de poder facilitar la lectura del treball s'ha considerat d'utilitat la inclusió d'índexs parcials del contingut a l'inici de cada capítol.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42719
ISBN: 9788469140222
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.RMCA_1de7.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open
02.RMCA_2de7.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open
03.RMCA_3de7.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open
04.RMCA_4de7.pdf8.85 MBAdobe PDFView/Open
05.RMCA_5de7.pdf8.68 MBAdobe PDFView/Open
06.RMCA_6de7.pdf8.25 MBAdobe PDFView/Open
07.RMCA_7de7.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.