Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42782
Title: Function and brain structure in aging with and without cognitive impairment
Author: Solé Padullés, Cristina
Director: Bartrés Faz, David
Clemente, Immaculada
Keywords: Estimulació magnètica transcranial (EMT)
Patrons d'activació cerebral
Envelliment cognitiu
Issue Date: 9-Nov-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'interès general d'aquest projecte de tesi doctoral es centra en l'estudi dels patrons d'activació cerebral subjacents a l'envelliment cognitiu, tant en condicions clíniques normals com patològiques (Alteració cognitiva relacionada amb l'edat, alteració cognitiva lleu o Alzheimer inicial). Per aquest motiu hem empleat la tècnica de la RMf i hem estudiat com diferents variables intrínseques i extrínseques als individus estudiats influeixen la seva activació cerebral. En un primer estudi ens vam plantejar l'estudi de les relacions entre el cervell i conducta en subjectes envellits amb queixes subjectives de memòria, segons criteris de Levy (1994). Així, el primer objectiu era estudiar com una tècnica capaç de modificar l'excitabilitat cortical de forma transitòria, l'estimulació magnètica transcranial (EMT) podia modular l'activació cerebral observada amb RMf i de retruc influir l'execució d'una tasca d'aprenentatge. Posteriorment, després d'haver observat un efecte facilitador de l'EMT en el rendiment en memòria d'aquest subjectes vam voler tenir en compte com el fet de ser portador de la variant ε4 del gen de l'apolipoproteïna E (APOE), podria modular l'activació cerebral després d'una sessió d'EMT. Aquest al.lel s'ha relacionat amb disfuncions de tipus tant metabòlic com d'activació cerebral durant la realització de tasques cognitives, similars als observats en la MA, per tant l'objectiu d'aquest estudi era veure com dos factors, un intrínsec (ser portador de ε4) i una altre extrínsec (EMT), ambdós amb un efecte conegut en l'activació cerebral s'influïen mútuament per modular els patrons funcionals i com això afectava en últim terme l'execució en memòria. Seguint amb l'estudi de les diferències funcionals entre portadors ε4 i no ε4, ens va interessar determinar els patrons de connectivitat cerebral de l'hipocamp en aquests dos grups de subjectes, amb queixes de memòria, durant l'execució d'una tasca de memòria associativa. Finalment, després d'haver observat les diferents graus de manifestacions clíniques en subjectes amb una neuropatologia equiparable o les diferències en patrons d'activació causades per un emergent patologia cerebral vam considerar l'estudi d'aquestes diferències individuals (descrites com a factors de reserva cognitiva) per investigar els seus efectes en la funció i estructura cerebral de subjectes envellits pertanyents a diferents categories clíniques (envelliment normal, ACL i MA). En resum, els objectius específics de la tesi es podrien concretar en els següents punts: 1) Estudiar els efectes de l'Estimulació Magnètica Transcranial (EMT) en l'activitat cerebral i el rendiment cognitiu durant una prova d'aprenentatge visual en una mostra de pacients envellits amb queixes de memòria. 2) Estudiar els efectes de la interacció entre l'EMT i el genotip de l'APOE en una mostra de pacients amb queixes de memòria. 3) Estudiar com el fet de tenir un determinat genotip del polimorfisme de l'APOE podria afectar els patrons d'activitat i connectivitat cerebrals mentre es realitza una tasca d'aprenentatge en pacients amb alteració cognitiva relacionada amb l'edat. 4) Estudiar la influència de les variables de reserva cognitiva en l'estructura cerebral per tal de provar la hipòtesi de la reserva cerebral, així com investigar com un determinat nivell de reserva cognitiva pot influenciar els patrons d'activitat cerebral per tal d'explorar els models actius (compensació) en l'envelliment normal, ACL i MA inicial.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42782
ISBN: 9788469129456
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psiquiatria i Psicobiologia Clínica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSP_THESIS.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.