Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42874
Title: L'efecte dioxà sobre el moment dipolar de l'àcid malònic
Author: Vilaseca i Font, Eudald
Director/Tutor: Mata Pérez, Fernando
Pérez González, Ernesto
Keywords: Àcid malónic
Moments dipolars
Mètode de Montecarlo
Malonic acid
Dipole moments
Monte Carlo method
Issue Date: 1-Dec-1985
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'exposició dels estudis realitzats segueix el següent esquema: - En el primer capítol es calcula el moment dipolar de la molècula d'àcid malònic lliure i amb ell el valor de l'efecte dioxà en la mesura experimental d'aquesta propietat. Per a portar a cap aquest càlcul hom ha estudiat les possibilitats que ofereixen els diversos mètodes d'estudi de propietats de molècules no rígides, per a acabar proposant-ne un de més adequat al tipus de molècules que ens ocupen. S'efectua, també, el càlcul del moment dipolar dels àcids succínic, glutàric i adípic mitjançant un dels mètodes que podriem anomenar pobres. I, prèviament a tot càlcul, s'analitza el concepte de molècula no rígida i es justifica la necessitat de conèixer propietats com el valor mig del moment dipolar per a obtenir informació estructural de la mateixa molècula. - En el segon capítol es planteja l'estudi del líquid dioxà pur mitjançant simulació Monte Carlo, des de l'anàlisi del potencial d'interacció més adequat fins a la definició del sistema simulador passant per la descripció de les tècniques a tenir en compte en la construcció del programa d'ordinador. Aquests càlculs són un pas previ a la simulació de la dissolució malònic-dioxà, i els resultats que s'hi obtenen són una referència per a saber si el model que es construeix està ben encaminat o no, a la vegada que tenen interès en si mateixos com a font d'informació sobre el comportament del líquid dioxà. - Finalment, en el tercer capítol, s'empren la simulació de la dissolució diluida d'àcid malònic en dioxà, per a averiguar si aquest canvia l'equilibri conformacional del diàcid. Es planteja la problemàtica característica d'aquest tipus de simulació, la seva resolució, el nou potencial malònic-dioxà a incorporar en el procés de càlcul, i s'efectúa l'estudi per a dos sistemes simuladors diferents. Els resultats, allà mateix analitzats, són significatius. En aquest procés, repartit en tres capítols, hom pot observar la repetició d'un mateix esquema teòric: l'estudi de la dinàmica d'un sistema de partícules en interacció. La dinàmica intramolecular dels diàcids pot ser vista, com la d'un sistema de partícules (àtoms) que es mouen sota unes forces de tipus enllaçant i no enllaçant. En la simulació del líquid dioxà les partícules del sistema són les molècules, les quals interaccionen entre si d'acord a unes forces intermoleculars. En analitzar la influencia del líquid dioxà sobre l'equilibri conformacional de l'àcid malònic es produeix un contacte entre els dos sistemes descrits anteriorment. Depèn de la importància de les forces que s'estableixin entre les particules-molécules del sistema-dissolució per a que les partícules-àtoms del sistema-molecula vegin afectada la seva dinàmica. En conjunt, tres estudis que poden ser vistos independentment però que estan íntimament relacionats, no només pel fet de basar-se sobre un esquema teòric similar sinó també per formar part d'un treball global que intenta subministrar noves dades sobre el comportament de la matèria a nivell molecular, tant en estat gasós com en l'encara poc conegut estat líquid.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42874
ISBN: 9788469379219
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.EVF_1de2.pdf9.23 MBAdobe PDFView/Open
02.EVF_2de2.pdf7.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.