Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42923
Title: Productes naturals com a font de nous fàrmacs: Síntesi en fase sòlida de depsipèptids ciclics i aïllament d'agents antitumorals d'esponges marines
Author: Bayó Puxan, Núria
Director: Nicolás Galindo, Ernesto
Albericio Palomera, Fernando
Keywords: Tiocoralina
Esponges marines
Sirengotoxina
Síntesi química
Depsipèptids cíclics
Productes naturals
Medicina tradicional
Farmacologia
Issue Date: 5-Oct-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els productes naturals són de gran importància en els sistemes de prevenció i de cura de les dolences i malalties de l'ésser humà. Així, un 50% dels fàrmacs actuals estan basats en productes naturals i un 80% de la població mundial depèn, encara avui, de la medicina tradicional. El procés de desenvolupament d'un nou fàrmac a partir d'un producte natural és llarg i complex. Les millores introduïdes recentment i de forma generalitzada a cadascuna de les etapes del procés han suposat una renovació de l'interès de la indústria farmacèutica per nous compostos naturals bioactius. La síntesi química té un paper rellevant en el procés de desenvolupament d'un nou fàrmac: la síntesi química del producte bioactiu permet assegurar la identitat del compost, així com assegurar la producció a gran escala per permetre la realització dels assaigs clínics i donar resposta a les demandes del mercat farmacèutic. La introducció de la química en fase sòlida ha estat una de les millores més importants en l'àrea de la síntesi química, permetent una exploració sintètica més ràpida i eficaç. Aquest canvi ha estat rellevant en la síntesi de pèptids i oligonucleòtids i, especialment determinant, en l'obtenció de depsipèptids cíclics produïts per microorganismes i d'interessant activitat i interès com a nous fàrmacs. Així, en la present tesi s'ha treballat en el desenvolupament de noves síntesis en fase sòlida de dos depsipèptids cíclics: la sirengotoxina i la tiocoralina, amb la finalitat de contribuir en la seva aplicació terapèutica. La sirengotoxina és un lipononadepsipèptid cíclic produït per una bactèria patògena dels arbres cítrics que ha mostrat una interessant activitat contra el paràsit de la Leishmania. En aquest projecte de fàrmac s'ha dissenyat un pèptid anàleg al pèptid natural que conserva els mateixos elements estructurals i la configuració de la cadena peptídico. S'ha obtingut mitjançant una estratègia compatible amb la síntesi del producte natural. En aquesta síntesi s'ha resolt l'obtenció de l'aminoàcid no proteïnogènic així com la seva correcta inserció a la cadena. La tiocoralina és un pèptid bicíclic simètric produït per un microorganisme marí aïllat del corall tou i que presenta una potent activitat com a antitumoral. En aquest projecte s'ha desenvolupat la síntesi d'un anàleg del pèptid natural mitjançant l'aproximació en fase sòlida. En aquest cas, també s'ha resolt la síntesi de dos aminoàcids no proteïnogènics, dues N-metil cisteïnes. Finalment, s'han aïllat nous agents antitumorals d'esponges marines recol·lectades a les costes australianes amb la finalitat d'obtenir nous projectes de fàrmacs així com per ampliar els coneixements en el procés de desenvolupament d'un nou fàrmac.
[eng] "Natural Products as a source of new drugs: cyclic depsipeptides synthesis on solid-phase and isolation of antitumoral compounds from marine sponges" TEXT: Natural Products play an important role in the prevention and therapeutic system for human healthy. 50% of drugs in the market are based on natural products and 80% of world depends still from traditional medicine. The drug development process from natural sources is a long and complex way. Recently, several improvements in each step of this process have been determinant for a reinterest from pharmaceutical companies in these kinds of compounds. The chemical synthesis has a relevant role in the drug development process: it allows assuring about identity of compounds, obtaining the bioactive compound in large scale to develop the clinical trial and satisfy the pharmaceutical market demands. The introduction of solid-phase chemistry has been one of the most important improvements in chemical synthesis area because it allows a rapid and efficient exploration about strategic synthetic routes. It has been wide used in peptides and oligonucleotides synthesis and especially useful in cyclic depsipeptides produced by marine microorganism. In the present thesis, is described the development of solid-phase synthesis for two new cyclic depsipeptides, syrengotoxin and thiocoraline with the aim to contribute in its medical use. Syrengotoxin is a cyclic lipononadepsipeptide produced by a pathogen bacterium that shows interesting activity against Leishmania parasite. In this project, it has been designed a analogue peptide which preserve all structural features and the configuration of peptide chain respect natural peptide. The defined synthesis is compatible with syrengotoxin synthesis. It has been developed the non-natural amino acids presents in natural compound and its correct incorporation in the peptide chain. The thiocoraline is a symmetric biclyclic peptide which is produced by a marine microorganism and presents a potent activity as an antitumoral drug. In this project, it has been developed a solid-phase synthesis of a more resistant in plasma analogue. In this case it has been resolved the N-methyl non natural amino acids synthesis that are also present in natural compound. Lastly, it has been isolated new antitumoral compounds from marine sponges collected from south-east Australian coasts which the aim to obtain new drugs and improve the knowledge about drug development from natural sources.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42923
ISBN: 9788469060483
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Orgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.NBP_IntroObjeConc.pdf976.7 kBAdobe PDFView/Open
02.NBP_CAP_1.pdf609.51 kBAdobe PDFView/Open
03.NBP_CAP_2.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
04.NBP_CAP_3.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
05.NBP_CAP_4.pdf951.08 kBAdobe PDFView/Open
06.NBP_EXPERIMENTAL.pdf768.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.