Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42976
Title: Estudi de la cobertura vacunal en nens menors de 3 anys a Catalunya
Author: Borràs López, Eva
Director: Domínguez García, Àngela
Fuentes Almendras, Miriam
Keywords: Malalties transmissibles
Medicina preventiva
Vacunes
Salut infantil
Issue Date: 24-Jul-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les vacunes constitueixen l'instrument amb major potencial de prevenció de les malalties transmissibles i l'únic que permet aconseguir la seva eliminació en una comunitat o país. Actualment es disposen de vacunes que han mostrat eficàcies molt elevades, però la seva efectivitat en la protecció de la població depèn no solament de l'eficàcia de les vacunes sinó també de les cobertures dels programes de vacunació. Les cobertures vacunals poden monitorar-se directament, comptabilitzant a tots els individus que reben vacunes, el tipus i la dosi de les mateixes o bé, poden estimar-se per mètodes indirectes. Els mètodes indirectes d'estimació més freqüentment usats per la seva simplicitat es basen en les dosis administrades globalment en la població o bé, en les vacunes distribuïdes a la població. Aquests mètodes poden sobreestimar les cobertures reals. Un tercer mètode indirecte per conèixer la cobertura vacunal és mitjançant enquestes realitzades en mostres de la població general, bé sigui preguntant als pares dels nens o alternativament comprovant amb revisions als carnets vacunals o als registres pediàtrics la informació proporcionada pels pares. El coneixement de la cobertura vacunal és fonamental per a plantejar estratègies correctes que permeten aconseguir els objectius dels programes de vacunacions i en l'avaluació dels mateixos. També és necessari per identificar grups amb baixa cobertura, identificar motius de manca de vacunació i obtenir informació general per a la planificació. Els indicadors de cobertura vacunal permeten realitzar el seguiment dels programes de vacunació sistemàtica o de les campanyes específiques de vacunació, definir la readequació de les estratègies d'accés a la població diana i avaluar periòdicament les polítiques vacunals. OBJECTIU: Estimar la cobertura de les vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques de la població infantil de Catalunya dels nens menors de 3 anys i les variables associades a aquesta. METODOLOGIA: Estudi observacional descriptiu transversal retrospectiu mitjançant una enquesta telefònica aleatòria estratificada segons la regió sanitària en rural i urbana. La població mostrejada està formada per 630 nens i nenes nascuts l'octubre de 2001 empadronats als municipis participants. RESULTATS: Els resultats van demostra que més del 94% dels 630 nens havien rebut 4 dosis de DTPa/w i de VPO, que el 95% havien rebut 3 dosis de MCC, que el 90% havien rebut 4 dosis d'Hib i més el de 98% havien rebut una dosis d' XRP. No es va detectar cap diferencia ni entre les regions sanitàries de Catalunya ni per tipus de residencia (urbana o rural), de la cobertura segons el tipus de vacuna i el número de dosis, ni de la cobertura de vacunació dels esquemes estudiats. Es va observar associació entre ser immigrant i presentar una menor cobertura, excepte per la cobertura de 4 dosis de VPO i d'Hib. CONCLUSIONS: S'observa homogeneïtat de la cobertura vacunal en tot el territori, però la cobertura en la població immigrant és baixa, especialment en els nouvinguts. S'han de realitzar actuacions per tal d'augmentar la cobertura vacunal en la població immigrant i també orientar-les per tal d'augmentar la cobertura de les dosis de reforç en la població autòctona.
[eng] "Study of the vaccine coverage in children below 3 years old in Catalonia." INTRODUCTION: At present vaccines available have very high proven efficacy, but effectiveness in protecting population depends not only on the efficacy of the vaccines but also of the immunization coverage being attained by vaccination programs. Universal vaccination is one of the most efficient public health strategies since it has achieved a drastic reduction in the incidence of many vaccine-preventable diseases. OBJECTIVE: The goal of this study was to assess vaccine coverage of the vaccines included in the systematic immunization schedule for children younger than 3 years in Catalonia and the variables associated with this coverage. METHODOLOGY: A retrospective transversal descriptive observational study through a stratified random survey has been carried out by sanitary region and by type of town, rural or urban. The sampled population was 630 children born in October of 2001 registered in the chosen municipalities. RESULTS: The results showed that in more than 94% of the 630 children had received 4 doses of DTPa/w and OPV, than 95% had received 3 doses of MenC, than 90% had received 4 doses of Hib and more than 98% had received one dose of MMR. No differences were detected neither among the sanitary regions of Catalonia, type of residence (urban or rural), coverage according to type of vaccine and number of doses, nor in vaccination schemes studied. Coverage in the immigrant population was lower than in the autochthonous one. Association was observed among being immigrant and showing smaller coverage, except in the case of 4 doses of OPV and of Hib. CONCLUSIONS: Homogeneity of the vaccine coverage is observed in the territory, but there is lesser coverage in the immigrant population, especially in newcomers. Follow up on vaccine coverage is essential in order to evaluate immunization programs. Efforts increasing vaccination coverage in the immigrant population and increasing the coverage of booster doses in autochthonous population have to be carried out.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42976
ISBN: 9788469076064
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Salut Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EBL_TESI.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.