Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43044
Title: Les Biblioteques de presó a Catalunya
Author: Sulé, Andreu
Director/Tutor: Abadal, Ernest
Keywords: Sistema penitenciari català
Serveis culturals
IFLA
Issue Date: 5-Jul-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball pretén descriure i avaluar la situació actual de les biblioteques de presó a Catalunya, amb l'objectiu d'identificar aquells aspectes de la seva organització i gestió que puguin ser susceptibles de millora, així com d'elaborar una proposta d'actuació conjunta que provi de resoldre les possibles deficiències observades. L'anàlisi es basa en la comparació de les biblioteques penitenciàries catalanes amb les observacions i recomanacions dels principals autors i institucions internacionals i nacionals del sector, especialment amb les normes i recomanacions elaborades per l'IFLA, l'American Library Association, Library Association, les quals, pel prestigi de les institucions que les avalen i per la voluntat reguladora que les informa, suposen una eina de treball imprescindible en aquest sector. D'aquesta manera, mitjançant aquest estudi comparatiu es pretén donar resposta a les següents preguntes sobre la situació actual de les biblioteques de presó de Catalunya: 1. Orgànicament, ¿de qui depèn la biblioteca en el marc de la presó? Li permet aquesta dependència desenvolupar tots els seus objectius de forma plena i independent? ¿O, al contrari, està sotmesa a objectius superiors que en limiten o condicionen la funció, com seria en el cas de dependre directament del Departament d'Educació? 2. ¿Disposen les biblioteques catalanes d'un pressupost suficient, ininterromput i plenament controlat pel bibliotecari, que els permeti oferir als usuaris uns serveis quantitativament i qualitativament adequats a les seves necessitats? 3. ¿Disposen totes les biblioteques de bibliotecari professional? En cas afirmatiu, ¿n'és suficient el nombre? Quina és la seva dedicació? ¿A temps complet, o només unes hores a la setmana? ¿Quin altre personal compon les plantilles: auxiliars civils, auxiliars interns, funcionaris, etc.? Són suficients en cada cas? 4. ¿On es troben físicament localitzades les biblioteques al si de les presons? Són fàcilment accessibles per tots els reclusos? ¿Com s'ha resolt aquesta qüestió en el cas de les presons d'estructura modular? És suficient l'espai que ocupen? ¿Està ben condicionat (il·luminació natural i artificial, calefacció, aire condicionat, etc.)? ¿Disposen de les instal·lacions i el material necessaris per a desenvolupar els serveis de manera eficient? 5. Quin paper tenen avui dia les tecnologies de la informació en els serveis bibliotecaris? Les biblioteques catalanes, ¿estan ben assortides d'equipament informàtic (ordinadors personals, impressores, escàners, etc.)? Hi ha accés a Internet? ¿Han estat automatitzats els serveis (adquisició, catalogació, préstec, consulta, etc.)? Els interns, ¿tenen accés directe a totes aquestes tecnologies? 6. Els fons, ¿responen a les necessitats reals dels usuaris? Disposen les biblioteques d'un nombre d'obres suficient? Està actualitzat el fons? ¿Hi ha una pluralitat suficient de temàtiques i de suports (llibres, vídeos, cassets, CD, etc.)? El bibliotecari, ¿ha pogut bastir el fons segons criteris propis i preestablerts? ¿O, al contrari, per manca de pressupost específic, el fons és compost bàsicament per donatius personals i/o institucionals? 7. ¿Són suficients, en qualitat i en quantitat, els serveis que ofereixen les biblioteques catalanes als seus usuaris? ¿Donen satisfacció a les tres necessitats bàsiques dels reclusos reconegudes per la majoria de les normatives i recomanacions: necessitats informatives, educatives i recreatives? 8. Les biblioteques de les presons catalanes, ¿treballen de forma conjunta i coordinada? ¿Formen part de cap xarxa de biblioteques més àmplia d'abast nacional o internacional? ¿Col·laboren de forma estable i institucionalitzada amb altres biblioteques de la seva comunitat, especialment amb les biblioteques públiques?
[eng] This work describes and evaluates the current situation of prison libraries in Catalonia, with the objective of identifying those aspects of their organization and management that could be improved upon, as well as of developing a proposal of joint action in order to solve the possible deficiencies that have been observed. The analysis is based on the comparison of the Catalan penitentiary libraries with the observations and recommendations of the most prominent authors and institutions, both international and national, of this sector, especially with the standards and recommendations developed by IFLA, the American Library Association and the Library Association that, due to the prestige of the institutions that support them and to the regulations that have informed them, represent an essential work tool in this sector.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43044
ISBN: 8468946958
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI_ANDREU_SULE.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.