Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43052
Title: Efectes d'un programa d'activitat física sobre la memòria en la gent gran
Author: Pont Geis, Pilar
Director: Roca i Balasch, Josep
Keywords: Memòria
Activitat física
Gent gran
Issue Date: 31-Mar-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi està plantejada amb dos objectius fonamentals. Un primer objectiu ha estat el d'elaborar un programa d'intervenció per a la millora de la memòria que s'ha anomenat "Programa Motricitat i Memòria". Aquest programa es presenta com una aportació pedagògica i didàctica del treball corporal amb gent gran de cara a buscar la manera de millorar o de prevenir la pèrdua benigna de la memòria, mitjançant la pràctica organitzada de l'activitat física. Aquest programa és un punt de partida per a organitzar i delimitar totes aquelles propostes corporals que fan especial incidència en el treball de la memòria, proposant una taxonomia del treball motriu i cognoscitiu que té en compte les estratègies i el tipus de memòria, i que permet poder classificar, ordenar i clarificar tot aquell treball motriu que incideix en la memòria. Un segon objectiu, de tipus experimental, és el de posar en pràctica aquest programa amb grups de gent gran i comparar els resultats amb grups de gent gran que no han participat en aquest programa. Aquesta part experimental s'ha realitzat amb una mostra de persones majors de 60 anys i amb grups naturals, és a dir, amb grups de gent gran que ja estaven participant del programa d'activitat física de l'Associació Esportiva Sarrià- St. Gervasi de Barcelona. S'ha realitzat un disseny quasi experimental -de tipus pre- test, post- test- o sigui s'han passat uns test a principi de l'estudi i s'han passat els mateixos test a finals de l'estudi, deixant una època d'entrenament entre els pre i post test. Per tal de comparar els efectes del programa, es va organitzar l'estudi en tres grups: Grup Control, format per una mostra inicial de 47 persones grans que assistien al casal però que no estaven participant de cap programa d'activitat física, Grup Experimental 1 amb 59 persones que estaven participant del grups d'activitat física i que seguien el programa de Motricitat i Memòria, i el Grup Experimental 2 format per una mostra inicial de 45 persones que assistien als grups d'activitat física, però que no seguien el treball de Motricitat i Memòria, simplement seguien un programa d'activitat física més genèric, sense fer especial incidència en la memòria. La mitjana d'edat de tots els grups va ser de (X= 73,57 anys), tenint una edat mínima de 60 anys i una màxima de 90 anys. La tesi presenta dos estudis diferenciats, realitzats de forma paral·lela i amb la mateixa mostra. Inicialment es va passar un test de característiques personals, aquest test va servir per situar i descriure la mostra motiu de l'estudi. Per a l'estudi 1: Tests Cognoscitius: Test Mini mental State, on es valoren aspectes com: Orientació. Memòria immediata. Atenció. Record i Llenguatge. Test de Dígits de Wais. Test de la Figura. Test de Depressió Geriàtrica de Yesavage. Per a l'estudi 2: Test de Memòria Motriu, dissenyat per a aquest estudi. A nivell descriptiu, s'ha observat com el Grup Experimental 1 -grup que ha seguit l'entrenament amb el programa Motricitat i Memòria- ha obtingut una millora en totes les proves a la fase post- test respecte de la fase pre- test. A nivell inferencial i tenint en compte que es consideren com a significatius els valors (p < 0,05) hi ha diferències estadísticament significatives en els test cognoscitius del Mini Mental d'orientació, d'atenció, de record i en el test de la Figura i el Test de Depressió. En l'estudi 2, l'anàlisi inferencial ens diu que el Grup Experimental 1 és el grup que aconsegueix millores estadísticament significatives en la prova amb el braç hàbil respecte dels resultats dels altres dos grups. Els resultats obtinguts en aquesta tesi ens apunten que la participació en programes d'activitat física que es treballi la memòria, poden ajudar a millorar i/o a mantenir aquesta qualitat. A la vegada, volem destacar que les persones grans han pres consciència dels beneficis que li pot aportar la pràctica continuada d'activitat física i de l'activitat cognoscitiva per tal de mantenir l'autonomia i la qualitat de vida.
[eng] This thesis is worked towards two basic aims: the first one has been an intervention program to obtain better memory, called "Motricity and Memory Program" This program is a contribution of a work given to old people in a way pedagogic and didactic by physical exercises, to prevent loose of memory. The second part, is experimental type: we compare groups of people who has done the program with others not included. We took a sample of people older than 60 years and natural groups, this people are in Association Sportive Sarrià- St. Gervasi de Barcelona and are doing physical fitness as usual. The middle average 73- 74 years. Minimum 60 years old and maximum 90 years old. We have done an experimental design modelling in sequences: pre- test, post- test; we pan a test at the beginning and at the end (the same test), and leaving a period of time of practices between tests. Cognoscibility test, Test Mini Mental State examination, where we value: Orientation - Immediate memory- Attention- Remember- Language. Test Numbers Wais. Figure test. Geriatric Depression test. Results: When physical activity is worked with memory exercises, they can help to improve or maintain memory. And we prove that old people are conscious physical activity with cognocitive activity improves their quality of live and daily autonomy.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43052
ISBN: 8468993700
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI_COMPLETA.pdf8.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.