Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43054
Title: La qualitat de l'àrea d'educació física. El cas dels centres que imparteixen l'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.
Author: González Arévalo, Carles
Director/Tutor: Puig i Barata, Núria
Delgado, Buenaventura, 1935-2007
Keywords: Educació física
Educació secundària obligatòria
Qualitat de l'ensenyament
Physical education and training
Secondary education
Educational quality
Issue Date: 21-Apr-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estudi és un diagnòstic de la situació actual de l'educació física a la ciutat de Barcelona amb una doble finalitat: d'una banda, proporcionar una eina per avaluar la qualitat de l'àrea d'educació física i, d'una altra obrir camins per a futures recerques en educació física. La pregunta de la investigació "Quina és la qualitat de l'àrea educació física als centres docents d'ESO a la ciutat de Barcelona?" és una pregunta de tipus descriptiu perquè pretén donar compte de les variables que determinaran la qualitat de l'àrea d'educació física dels centres d'ESO de la ciutat. Barcelona és una ciutat suficientment representativa de les diferents categories d'àrees d'educació física amb les quals ens podem trobar: districtes diversos, centres d'una sola línia, centres grans, centres amb dependències jurídiques diferents (privats, públics, etc.), centres on a més es cursen cicles formatius relacionats amb l'activitat física i l'esport, centres amb moltes instal·lacions o sense instal·lacions esportives, centres amb departament d'educació física o sense departament... La tesi té doncs, com a objectiu principal, col·laborar en la recerca d'indicadors clau per valorar la qualitat de l'àrea d'educació física en l'etapa preactiva, és a dir abans de la interacció directa amb l'alumnat. A partir de la revisió bibliogràfica realitzada en l'estat de la qüestió al voltant de tres eixos fonamentals: qualitat, educació i àrea d'educació física, s'ha establert el marc teòric de la recerca. Així, s'han establert cinc nivells de qualitat, des d'un primer nivell de "qualitat normativa" determinat per decisions preses per l'administració educativa, fins arribar a un cinquè nivell de "qualitat operativa" en el qual el professorat de l'àrea es converteix en el protagonista de canvis que afavoreixin la millora. S'han seleccionat els indicadors agrupats en tres dimensions: entrada (context), procés (acció educativa) i sortida (resultats). Mitjançant entrevistes demoscòpiques als caps de departament de 198 centres de secundària -d'un total de 227 que durant el curs 2002-2003 formaven l'univers de centres que impartien l'ESO a la ciutat de Barcelona- i utilitzant com a instrument d'observació un qüestionari format per 59 preguntes, es va procedir a recollir la informació de cada indicador. La recollida de les dades i la posterior introducció al programa estadístic SPSS va permetre l'anàlisi estadística. Fins aquí una primera aproximació als resultats finals, més aviat descriptius, de la situació de l'àrea d'educació física a la ciutat. D'aquesta primera part de l'estudi es deriva la tria dels indicadors de qualitat de l'àrea d'educació física. La recerca culmina amb el disseny d'un instrument d'autoavaluació de la qualitat de l'àrea d'educació física (AQUAEF) perquè cada centre pugui detectar els punts forts de la seva àrea que val la pena que mantingui, així com els punts febles en els quals cal una millora. Una eina d'aquestes característiques facilitarà l'anàlisi des del professorat de l'àrea motivat per la millora continua de l'educació física.
[eng] The study is a diagnosis of the present situation of the physical education to the Barcelona city with one double purpose: on the one hand, to provide a tool to evaluate the quality of the physical education area and, by another one to open future lines of investigation in physical education. The thesis has then, like principal objective, to collaborate in the indicating search of key to value the quality of the physical education area in the pre active phase, it's to say before the direct interaction with the pupils. From the bibliographical revision made in the state of the question around three fundamental axes: quality, education and physical education area, the theoretical frame of the investigation has settled down. The indicators grouped in three dimensions have been selected: entrance (context), process (educative action) and exit (results). By means of interviews to the heads of department of 198 centers of secondary - of a total of 227 that during course 2002-2003 formed the universe of centers that distributed the stage of obligatory secondary education in Barcelona city and using as observation instrument a questionnaire formed by 59 questions, were come to collect of each indicator. The thesis culminates with the design of evaluation instrument of the quality of physical education area (AQUAEF), a tool that will facilitate the analysis on the part of the teaching staff of the area motivated by the improvement continues of the physical education.
El estudio es un diagnóstico de la situación actual de la educación física a la ciudad de Barcelona con una doble finalidad: por un lado, proporcionar una herramienta para evaluar la calidad del área de educación física y, por otro abrir líneas de investigación futuras en educación física. La tesis tiene pues, como objetivo principal, colaborar en la búsqueda de indicadores clave para valorar la calidad del área de educación física en la fase preactiva, es decir antes de la interacción directa con el alumnado. A partir de la revisión bibliográfica realizada en el estado de la cuestión alrededor de tres ejes fundamentales: calidad, educación y área de educación física, se ha establecido el marco teórico de la investigación. Se han seleccionado los indicadores agrupados en tres dimensiones: entrada (contexto), proceso (acción educativa) y salida (resultados). Mediante entrevistas demoscópicas a los jefes de departamento de 198 centros de secundaria -de un total de 227 que durante el curso 2002-2003 formaban el universo de centros que impartían la etapa de ESO en la ciudad de Barcelona- y utilizando como instrumento de observación un cuestionario formado por 59 preguntas, se procedió a recoger la información de cada indicador. La tesis culmina con el diseño de un instrumento de auto evaluación de la calidad del área de educación física (AQUAEF), una herramienta que facilitará el análisis por parte del profesorado del área motivado por la mejora continúa de la educación física.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43054
ISBN: 8469014803
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CGA_TESI.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.