Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43060
Title: Estudi dels aspectes comunicatius i socioculturals de l'Educació de Persones Adultes: Proposta d'organització basada en una Gestió Comunicativa
Author: Valls i Molins, Mª Núria
Director: Valls, Rosa
Flecha, Ramón
Keywords: J. Habermas
Comprensió intersubjectiva
Etnometodologia
Acció comunicativa
Gestió comunicativa de l'educació
H. Garfinkel
Paulo Freire
Issue Date: 6-May-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral presenta el model social de gestió de l'educació de persones adultes com el més útil per a la nova societat de l'informació, al començament del segle XXI. Els principals conceptes en què s'ha basat la recerca, tant teorètica com pràctica, sòn la gestió democràtica, l'organització comunicativa de l'educació de persones adultes i l'interacció comunicativa, dácord amb els principis d'acció comunicativa formulats per J. Habermas i l'etnometodologia d'H. Garfinkel. Per altra banda, aquesta tesi analitza alguns dels discursos de la postmodernitat, com ara el relativisme neo-nitzschenià i l'orientació deconstructivista, quant a bloquejos de la possibilitat de transformació social. Igualment, aquesta tesi presenta els fonaments del concepte de comprensió intersubjectiva provinent de la teoria de Habermas. Per altra banda, s'analitzen els elements de la gestió comunicativa basada en el coneixement dialogal, d'acord amb les propostes de Paulo Freire, el qual defensava la possibilitat de la transformació social a travès de l'educació, com a alternativa a les teories postmodernes. La tesi també presenta les noves tendències dins de l'Educació Democràtica d'Adults cap al segle XXI. Aquest nou concepte de gestió s'estudia des del nivell local fins al nivell global. La nostra recerca explica com a travès de la seva participació en els processos de gestió i de presa de decisions, les persones adultes poden superar els efectes de l'exclusió des de les presumpcions del poder. A més, explica com la gent pot veure's implicada en la gestió dels projectes educatius i culturals a travès de les presumpcions de validesa. Finalment, aquesta tesi doctoral presenta dues experiències educatives: per una banda, una experiencia de desenvolupament cultural i comunitari als EE.UU, coneguda com Highlander Research & Education Center, que fou una iniciativa pionera des dels seus orígens als anys 30 del segle XX. Per l'altra banda, s'analitza a fons l'experiència de la concreció d'una iniciativa de gestió comunicativa en el Centre d'Adults "La Verneda-Sant Martí", com a centre global amb una base territorial.
[eng] The main ideas the whole work of research is organised about, as theoretical as practical, are the democratic management and the communicative organization of The Adult Education and the communicative interaction that involve it. This doctoral thesis presents the social model of management in Adults Education as the most useful to the new informational society, in the beginning of the XXI century. The thesis is set in the Communicative Action by Habermas and the etnomethodology by H.Garfinkel. Also, this thesis analyses some philosophal discourses of postmodernity in the neonietzchianne relativistic and deconstructionistic orientation that block the possibility of social transformation. This doctoral thesis presents the background of intersubjective understanding from J. Habermas' theory. Moreover, it is analysed the outstanding elements of communicative management based on the dialogical learning that is based on Paulo Freire's theory that defends the possibility of social transformation through education as an alternative to postmodernity theories. The new lines in Democratic Adults Education for the XXI century are presented. This management reality is studied from the local to global level. This research expounds how through adult participation in processes of management and making decisions the adults can overcome the effect of exclusion from the presumptions of power. Furthermore, it explains how people can be involved in the management of cultural and educative projects through the presumptions of validity. Finally, this doctoral thesis presents two educative experiences: on the one hand, an experience of cultural and communitarian development in The U.S.A. known as Highlander Research & Education Center, which is a pioneer from its origins in the thirties of the XX century. On the other hand, the concretion of communicative management in the Adult Centre La Verneda-Sant Martí as a Global Centre of Territorial Base, which is thoroughly analysed.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43060
ISBN: 9788469046456
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MVM_TESI.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.