Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43091
Title: El procés d'inserció laboral d'esportistes olímpics a Catalunya.
Author: Vilanova Soler, Anna
Director: Puig i Barata, Núria
Keywords: Estratègia (Sociologia)
Esportista olímpic
Transició (Sociologia)
Inserció laboral
Issue Date: 28-Apr-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral estudia el procés d'inserció laboral d'esportistes olímpics a Catalunya. Durant la seva carrera esportiva els i les joves esportistes dediquen gran part de la seva vida a l'esport però arriba un moment que d'aquest ja no en podran o no en voldran viure i s'hauran de dedicar a una altre professió. La tesi a partir de tres preguntes inicials planteja: Quines són les estratègies que els joves esportistes desenvolupen durant la seva carrera esportiva? Quins factors influeixen les estratègies desenvolupades? i Quins són els perfils d'inserció laboral de les i dels esportistes olímpics. El capítol de l'estat de la qüestió fa una revisió exhaustiva de les característiques del mercat de treball actual, del procés d'inserció laboral en general y de la retirada y inserció laboral d'esportistes. A partir de la teoria figurativa i de la teoria de l'elecció racional es construeix el marc teòric i es proposen un conjunt de dimensions, variables i indicadors que donen lloc al model d'anàlisi que serveix per realitzar la recollia de dades i per donar coherència a l'anàlisi i interpretació posterior. Els mètodes utilitzats han estat l'entrevista en profunditat i l'enquesta telefònica. S'han realitzat un total de 24 entrevistes amb el posterior anàlisi de continguts mitjançant el programa Atlas-ti i 94 enquestes analitzades estadísticament amb el programa SPSS. Els resultats de l'estudi descriuen les principals estratègies desenvolupades (formar-se, estalviar, retirar-se voluntàriament, introduir-se al mercat de treball prèviament a la retirada esportiva, saber aprofitar el capital acumulat) També es detallen els factors personals i de context que influeixen aquestes estratègies (família, entrenadors, federacions, clubs, companys etc.) I, per últim, es plantegen quatre perfils d'inserció laboral a partir de l'anàlisi de conglomerats jeràrquics. Aquests perfils han estat denominats: Estrategues amb vides paral·leles, Estrategues per compte propi, Esportistes per sempre i No estrategues és feina. Cada un d'aquests perfils representa actituds diferents durant la joventut en quant a la manera d'abordar el procés d'inserció laboral: accions variades, influències de diversos agents socialitzadors, consciències de futur gairebé oposades, etc. A la discussió es plantegen reflexions sobre la influència del capital econòmic i cultural familiar en les estratègies desenvolupades, la possibilitat d'aplicar la teoria dels stakeholders per realitzar un anàlisi més profund de la influència dels agents socialitzadors, entre altres aspectes. Finalment la tesi planteja unes conclusions que resumeixen els principals resultats, reflexiona sobre els límits de la investigació i plateja línies futures de treball.
[eng] <I>This PhD. analyzes the process of labor market entrance of Olympic athletes in Catalonia. During their sports career, athletes spend much of their time practicing their sport. However, their sports career has an end, and they have to look for another profession. The questions addressed in this research are: 1. Which strategies are developed by Olympic athletes in Catalonia during their careers in order to get into the labor market? 2. Which factors influence these strategies? 3. Are there typologies (clusters) of labor market entrance processes? The theoretical approach is based on Figurational Sociology and Rational Choice Theory, and the main concepts used are strategy and transition. 94 telephonic interviews and 26 in-depth interviews were carried out. The results show different strategies developed by athletes in order to get into the labor market (to study, to save money, voluntary retirement, entrance into the labor market before ending the sports career and to invest sports capital). They also explain the personal (age, attitude.) and contextual factors that influence their strategies, such as family, coaches, federations, clubs, friends, etc. Finally data suggest that there are four different types (clusters) of labor market entrance regarding the strategies conducted by athletes and the personal and contextual factors that influence them.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43091
ISBN: 9788469318553
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVS_TESI.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.