Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43107
Title: Anàlisi dels conflictes ètics en la pràctica professional de l’educació social. Aproximació a una ètica aplicada
Author: Vilar Martín, Jesús
Director: Puig Rovira, Josep M.
Keywords: Deontologia
Deontología
Deonthology
Conflicte ètic
Conflicto ético
Ethical Conflict
Compromís
Compromiso
Commitment
Issue Date: 16-Feb-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Es tracta d’una tesi per compilació d’articles que giren al voltant de la temàtica dels valors i l’ètica aplicada a l’educació social. Es presenta amb més profunditat el sentit de l’ètica aplicada en el món de les professions, així com la conveniència d’aprofundir en les raons que fan necessari parlar d’ètica aplicada a l’educació social. A continuació s’analitzen els pasos que ha fet aquesta professió en la construcció d’un sistema orientador per al tractament de les qüestions morals que es donen en la pràctica professional i això es vincula al procés de construcció de la pròpia identitat i els elements que dificulten el desenvolupament d’aquest sistema de caràcter ètic. Finalment, es proposen algunes vies per impulsar el desenvolupament d’aquest sistema a partir de les aportacions de l’hermenèutica crítica.
[spa] Se trata de una tesis por compilación de artículos que giran alrededor de la temática de los valores y la ética aplicada en la educación social. Se presenta con más profundidad el sentido de la ética aplicada en el mundo de las profesiones, así como la conveniencia de profundizar en las razones que hacen necesario hablar de ética aplicada en la educación social. A continuación se analiza los pasos que ha hecho esta profesión en la construcción de un sistema orientador para el tratamiento de las cuestiones morales que se dan en la práctica profesonal, vinculado al proceso de construcción de la propia identidad y los elementos que dificultan el desarrollo de este sistema de carácter ético. Finalmente, se proponen algunas vías para impulsar el desarrollo de este sitema a partir de las aportaciones de la hermenéutica crítica.
[eng] This thesis is presented as a compilation of articles that deal with the themes values and applied ethics in social education. The sense of applied ethics in the world of professions is hereby studied in depth and so is the convenience of studying the reasons that create a need to talk about applied ethics in social education. Next, we present an analysis of the steps that this profession has taken in the construction of an orientation system for the treatment of moral issues arisen out of the professional practice, connected to the process of self-identity construction and to the elements that show difficulties to the development of this ethics-based system. Finally, several options based on the hermeneutic critics are hereby proposed in order to foster this ethics-based system.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43107
ISBN: 978-84-694-3581-6
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JVM_TESI.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.