Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43110
Title: L’ajuda entre iguals. Anàlisi d’una modalitat de pràctiques d’aprenentatge servei
Author: Cerda, Maribel de la
Director: Puig Rovira, Josep M.
Keywords: Educació en valors
Educación en valores
Values education
Aprenentatge servei
Aprendizaje servicio
Service learning
Ajuda entre iguals
Ayuda entre iguales
Peer support
Teoria de l'educació
Teoría de la educación
Educational theory
Issue Date: 27-May-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi que presentem pren com a objecte d'estudi l'ajuda entre iguals, una modalitat educativa de pràctiques d'aprenentatge servei i d'educació en valors. Es tracta d'una investigació centrada en aquelles activitats en que els educadors aprofiten una diferència entre alumnes per institucionalitzar una relació d'ajuda. Pràctiques que a banda d'incidir sobre qüestions acadèmiques originen alguns dinamismes pedagògics que considerem bàsics per al creixement i per a la construcció personal de l'alumnat. La recerca neix amb dues pretensions fonamentals. En primer lloc, es planteja conèixer, observar, descriure i analitzar les pràctiques que s'utilitzen als centres educatius per afavorir les relacions interpersonals i els vincles afectius entre iguals. En segona instància, es proposa retornar a la comunitat educativa una fotografia d’allò observat per contribuir a millorar la pràctica pedagògica. Per assolir aquests objectius hem realitzat quatre estudis complementaris i interrelacionats: una aproximació teòrica inicial, una meta-anàlisi d'experiències escrites, diferents estudis etnogràfics i un procés de reflexió i anàlisi sistemàtica final. Pel que fa a l'estructura de la tesi consta de sis capítols. El primer es correspon amb una presentació en què oferim una síntesi dels motius que ens han impulsat a elaborar la investigació. En el segon capítol adjuntem l'aproximació teòrica realitzada entorn les relacions pedagògiques entre iguals. Al tercer sistematitzem la meta-anàlisi d'experiències escrites, aproximació empírica que ens va permetre contextualitzar la recerca i construir el concepte d'ajuda entre iguals. En el quart capítol presentem el procés detallat de la recerca i els relats elaborats a partir de les diverses etnografies. El cinquè capítol es correspon amb la teoria de l'ajuda entre iguals: el desenvolupament de la definició, la seva caracterització, les tipologies i les línies pedagògiques fonamentals. Al sisè oferim les conclusions extretes de la recerca conjuntament amb alguns reflexions sobre les limitacions de la tesi i el seu futur. Finalment adjuntem la bibliografia consultada i els annexos.
[eng] The thesis presented aims to study peer support, an educative modality of service learning and values education. It is an investigation focused on those activities in which educators take advantage of differences among students in order to institutionalize a helping relationship. These are practices that, apart from having a bearing on academic matters, are also the source of pedagogical elements that are considered basic for the student’s personal growth and identity. The research was created because of two fundamental desires. On the one hand, it is set out to know, observe, describe and analyze those practices that are implemented in educational institutions in order to improve interpersonal relationships and peer bonds. On the other hand, it serves the purpose of showing the educational community a snapshot of everything observed in order to improve pedagogical practice. Therefore, to achieve these aims four complementary research projects have been carried out: an initial theoretical approach, a meta-analysis of written experiences, some ethnographic researches and a reflexive process that led to a final systematic analysis. Concerning the structure of the thesis, it is divided into six chapters. The first chapter introduces the reasons for which this investigation has been carried out. In the second chapter, a theoretical approach concerning peer pedagogical relationships is explained. In the third one, a meta-analysis of written experiences is systemized, an empirical approach that allowed us to contextualize the research project and build the concept of peer support. In the forth chapter, the research process is detailed and the different stories are explained thanks to the many ethnographies included. The fifth chapter is about theory on peer support: the definition, its characteristics, the types and the fundamental pedagogical elements. In the sixth chapter the conclusions are laid out, as well as some thoughts on the limitations and the future of the thesis. Finally, the bibliography and attachments are included.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43110
ISBN: 978-84-694-6180-8
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MDLCT_TESI.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.