Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43116
Title: L’hipertext i el processament de la informació a Primària El format hipertextual i els seus efectes en el processament i la comprensió de la informació textual en infants d’Educació Primària
Author: Soria Andurell, Anna
Director: Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: Hipertext
Processament de l'informació
Hipertexto
Procesado de la información
Issue Date: 15-Dec-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Ubicada en l’àmbit de les teories del processament de la informació i els processos de comprensió i memòria en el camp de la Psicologia i la Pedagogia, i partint també de les noves tecnologies del context actual, aquesta tesi doctoral busca estudiar els efectes que el format hipertextual pot tenir en la comprensió lectora i la memòria del contingut textual en els contextos d’aprenentatge de la nostra societat d’avui. El format hipertextual aporta una nova dimensió a la comprensió lectora afegint a la pròpia escriptura una estructura en forma de xarxa semàntica que augmenta les possibilitats de relacionar conceptes i idees a mesura que es navega per ella. La recerca d’aquest estudi té per objectiu analitzar si aquesta estructuració, que l’assimila a la manera de pensar del cervell humà, té algun efecte sobre la comprensió i el posterior record d’aquesta informació, de forma concreta, entre els infants d’educació primària. Aquesta investigació busca estudiar les diferències entre la comprensió i el record d’un contingut textual donat presentat de forma lineal i el mateix contingut textual presentat de forma hipertextual a dos grups d’alumnes de cinquè curs d’educació primària. També es pretenen analitzar les rutes de navegació seguides pels alumnes a qui es presenta el contingut en format hipertextual, per valorar les seves estratègies de lectura i processament d’aquesta informació i definir les característiques del seu nivell d’ús d’aquest tipus de materials. La finalitat global de l’estudi és la de determinar si existeixen diferències significatives entre el processament de la informació amb cadascun d’aquests dos tipus de formats textuals, i en quin sentit apunten aquestes diferències, per tal d’aprofundir i aportar coneixements més precisos sobre les actuals eines educatives digitals en el context iniciat pel programa de digitalització de les aules d’educació primària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El disseny del present estudi parteix de la hipòtesi que el processament de la informació presentada en format hipertextual millora la consolidació i l’emmagatzematge d’aquesta a curt i llarg termini degut a l’estructura dels seus nodes (fragments) d’informació en forma de xarxa que s’assimila a la forma d’organització neuronal del cervell humà, així com al funcionament per associació d’idees i conceptes de la ment humana. Atès que la informació en forma d’idees, conceptes, esquemes i imatges mentals, s’organitza en la ment humana a través d’una extensa xarxa neuronal, la informació processada i consolidada seguint les mateixes pautes d’associació i connectivitat entre nodes, és relacionada més ràpidament amb aquells coneixements ja consolidats en el cervell i, per tant, s’assimila més ràpidament, permetent un emmagatzematge més profund i durador en el temps
[eng] "Hypertext and information processing in Primary Education The hypertext format and its effects on the processing and understanding of textual information in primary school children" SUMMARY: Located in the area of the information processing theories and memory and understanding processes in the field of psychology and pedagogy, and also based on new technologies of the current context, this thesis seeks to examine the effects of the hypertext format can take the reading comprehension and memory of the textual content in the learning contexts of our society. The hypertext format brings a new dimension to reading by adding to our own writing a structure as a semantic network that increases the chances of relating concepts and ideas as we navigate through it. This research analyze whether this structure, which assimilates the hypertext the thinking of the human brain, has an effect on understanding and the subsequent remembering of this information, specifically, among children of primary education. This research studied the differences between comprehension and memory of a given textual content presented in a linear fashion and the same textual content presented in hypertext form to two groups of students in the fifth year of primary education. The overall aim of the study is to determine whether significant differences between the exit processing of information with each of these two types of text formats, and indicate in what sense these differences occur, to provide deeper and more precise knowledge on current educational tools in the digital imaging program initiated by the context of primary classrooms in Catalonia. This study assumes the processing of information in hypertext format improves consolidation and storage of long and short term due to the structure of its nodes (fragments) of information as a network, that makes it similar to the shape of neuronal organization of the human brain, as well as the operation by association of ideas and concepts of the human mind. Because the information in the form of ideas, concepts, diagrams and mental images, organized in the human mind through an extensive neural network, the information processed and consolidated following the same patterns of association and connectivity between nodes, is related faster to those already established knowledge in the brain and therefore assimilated more quickly, allowing a deeper and lasting storage time.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43116
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.ASA_8de8.pdf323.66 kBAdobe PDFView/Open
07.ASA_7de8.pdf113.44 kBAdobe PDFView/Open
06.ASA_6de8.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open
05.ASA_5de8.pdf444.02 kBAdobe PDFView/Open
04.ASA_4de8.pdf372.72 kBAdobe PDFView/Open
03.ASA_3de8.pdf563.69 kBAdobe PDFView/Open
02.ASA_2de8.pdf110.52 kBAdobe PDFView/Open
01.ASA_1de8.pdf160.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.