Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43806
Title: Decomposing Cross-Country Gaps in Obesity and Overweight: Does the Social Environment Matter?
Author: Costa i Font, Joan
Fabbri, Daniele
Gil, Joan (Gil Trasfí), 1966-
Keywords: Obesitat
Hàbits alimentaris
Avaluació de l'estat nutricional
Sociologia del coneixement
Espanya
Itàlia
Obesity
Food habits
Nutritional status measurement
Sociology of knowledge
Spain
Italy
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/205]
Abstract: [cat] Una qüestió clau sobre la producció de salut relativament poc explorada es refereix a la influència dels factors socioeconòmics i mediambientals sobre el pes i l’obesitat. Aquesta problemàtica adquireix particular rellevància quan es comparen dos països Mediterranis com Itàlia i Espanya. És interessant adonar-se que l’obesitat a Espanya és 5 punts percentual més elevada al 2003 mentre que a l’any 1990 era aproximadament la mateixa en ambdós països. Aquesta article presenta una descomposició no lineal dels gaps o diferencials en taxes de sobrepès (índex de massa corporal – IMC- entre 25 i 29.9 9 kg/m2), obesitat classe 1 (IMC≥30 kg/m2) i classe 2 (IMC≥35 kg/m2) entre Espanya i Itàlia per gènere i grups d’edat. En explicar aquests gaps entre països aïllem les influències dels estils de vida, els efectes socioeconòmics i els mediambientals. Els nostres resultats indiquen que quan no es controla pels efectes mediambientals (efectes de grup o ‘peer effects’) els hàbits alimentaris i el nivell educatiu són els principals predictors del gaps totals entre països (36-52%), si bé aquests dos factors exerceixen un impacte diferenciat segons gènere i edat. Un tant paradoxalment, quan controlem pels efectes de grup aquests predictors perden la seva capacitat explicativa i els efectes de grup passen a explicar entre el 46-76% dels gaps en sobrepès i obesitat i mostren un patró creixent amb l’edat.
[eng] A key question underpinning health production, and one that remains relatively unexplored, is the influence of socio-economic and environmental factors on weight gain and obesity. Such issues acquire particular relevance when data from two Mediterranean countries (Italy and Spain) are compared. Interestingly, the obesity rate was 5 percentage points higher in Spain in 2003 while in 1990 it had been roughly the same in the two countries. This paper reports a non-linear decomposition of gaps in overweight (body mass index – BMI - between 25 and 29.9 kg/m2), class 1 (BMI≥30 kg/m2) and class 2 obesity (BMI≥35 kg/m2) between Spain and Italy by both gender and age. We isolate the influence of lifestyles, socioeconomic and environmental effects in explaining cross-country gaps in the prevalence of obesity. Our findings suggest that when the social environment (peer effects) is not controlled for, eating habits and education are the main predictors of total cross-country gaps (36-52%), albeit that these two factors have a different impact depending on gender and age. Somewhat paradoxically, however, when we controlled for the social environment, these previous predictors lost their explanatory power and peer effects were found to explain between 46 and 76% of gaps and to exhibit an increasing age pattern.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08205.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/205
URI: http://hdl.handle.net/2445/43806
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-205_CostaFont.pdf253.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons