Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44586
Title: Models entonatius dels presentadors de programes informatius en català
Author: Torrent Adell, Nil
Director: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Entonació (Fonètica)
Presentadors de televisió
Telenotícies
Tesis de màster
Intonation (Phonetics)
Television presenters
Television broadcasting of news
Masters theses
Issue Date: 4-Jul-2013
Abstract: [cat] En aquest treball, s’analitza i es descriu el model entonatiu de sis dels presentadors més coneguts de programes informatius (entrevistes, tertúlies o debats) de la televisió catalana, Jaume Barberà, Josep Cuní, Espartac Peran, Helena Garcia Melero, Montse Jené i Cristina Puig. La investigació s’ha basat en el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla i s’ha dut a terme utilitzant, principalment, l’aplicació d’anàlisi i de síntesi de veu Praat, i el programa SPSS per comprovar-ne la validesa. S’han descrit els trets que tenen en comú els sis locutors i els trets en els quals divergeixen, i s’ha constatat que no existeix un únic model d’entonació compartit entre tots ells. Pel que fa a l’ús de patrons i de trets melòdics propis del català, els presentadors només n’utilitzen una part i de manera força recurrent, fet que dóna un ritme característic al seu discurs. [ES] En este trabajo, se analiza y describe el modelo entonativo de seis de los presentadores más conocidos de programas informativos (entrevistas, tertúlias o debates) de la televisión catalana: Jaume Barberà, Josep Cuní, Espartac Peran, Helena Garcia Melero, Montse Jené y Cristina Puig. La investigación se ha basado en el método Análisis Melódico del Habla i se ha realizado utilitzando, principalmente, la aplicación de análisis y síntesis de voz Praat, y el programa SPSS para comprovar su validez. Se han descrito los rasgos que tienen en común los seis locutores y los rasgos en los que divergen, y se ha constatado que no existe un único modelo de entonación compartido entre todos ellos. En cuanto al uso de patrones y rasgos melódicos propios del catalán, los presentadores sólo usan una parte y de manera bastante recurrente, lo que da un ritmo característico a su discurso.
[eng] This project analyses and describes the model of intonation of six well-known broadcasters of informative programs (interviews, gathering or debates) in the Catalan speaking television: Jaume Barberà, Josep Cuní, Espartac Peran, Helena García Melero, Montse Jené and Cristina Puig. The research is based on the method Melodic Analysis of the Speech and has been carried out mainly using the voice analysis and synthesis application Praat, and the program SPSS to check the validity of the results. It is described the common features of the broadcasters and the ones which they diverge. It has been possible to prove that there is not a unique model of intonation shared among all of them. Regarding the patterns use and melodic features typical of Catalan language, the broadcasters only use part of them in a recurrent way, which provides a characteristic rhythm to their speech.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-2012, Director: Dolors Font-Rotchés
URI: http://hdl.handle.net/2445/44586
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NIL_TORRENT_TREBALL_FINAL.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons