Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44988
Title: Governança, innovació econòmica i social en dos territoris subnacionals europeus El Black Country (West Midlands) i el Vallès Occidental (Catalunya)
Author: Pradel Miguel, Marc
Director: García, Soledad
Keywords: Governança
Governance
Innovació social
Social innovation
Desenvolupament comunitari
Localització industrial
Community development
Industrial location
Issue Date: 2-Mar-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi analitza de forma comparada la creació de mecanismes de coordinació subregionals per al desenvolupament econòmic en dos contextos nacionals diferents: Espanya i el Regne Unit. Des dels anys noranta assistim a una descentralització creixent de les polítiques vinculades al desenvolupament econòmic que ha comportat que el nivell local i regional siguin partícips d'iniciatives per a generar ocupació i creixement econòmic dins el seu àmbit d'actuació. Aquesta descentralització s'emmarca en una perspectiva econòmica que els Estats nacionals occidentals assumeixen i que assumeix que les relacions socials i la proximitat juguen un paper en el desenvolupament econòmic, de forma que són els actors econòmics i polítics locals i regionals els qui poden generar ocupació i creixement econòmic a través d'un entorn adequat i unes relacions de confiança entre els actors. Seguint aquesta aproximació, la UE ha estat clau en el desenvolupament de polítiques locals i regionals per al creixement econòmic. El procés d'integració europea ha comportat un nou marc d'oportunitats per als actors que operen a l'escala local, ja que a través dels diferents programes europeus finançats amb el Fons Social Europeu i amb els Fons Estructurals han pogut implicar-se en la provisió de polítiques d'ocupació i de desenvolupament econòmic. En aquesta tesi s'analitza com, dins d'aquest marc europeu, en alguns territoris subnacionals profundament industrialitzats els actors locals estan desenvolupant polítiques i formes d'organització per tal de transformar l'economia l0cal, lluitar contra l'atur, i fer el territori competitiu. Entenem territori no com una simple unitat geogràfica sinó com una construcció social que es configura a través de relacions econòmiques, socials i polítiques més o menys fortes entre diferents actors en un espai geogràfic determinat (keating 1998). Aquesta tesi es centra en l'anàlisi de territoris que s'han conformat a través de les relacions de producció industrial sorgides a partir dels segles XVIII i XIX. Els dos territoris analitzats són la comarca del Vallès Occidental, dins la regió metropolitana de Barcelona, i el Black Country, situat a la conurbació de West Midlands, liderada per Birmingham, al Regne Unit. L'elecció dels dos territoris respon al seu caràcter d'antics districtes industrials i al fet que ambdós han participat en programes europeus per al foment de la descentralització de polítiques i la regeneració econòmica, com els Pactes Territorials per l'Ocupació. Aquest tipus de territoris són d'especial interès perquè durant el segle XIX van conformar sistemes de producció locals similars als que els diferents governs i la UE promouen a través de la descentralització, i mantenen certs elements en termes de normes, valors, organitzacions i sentiment d'identitat comú. A través del seu estudi volem veure en quina mesura aquests elements històrics influeixen positivament o negativa en la creació d'estratègies per al desenvolupament econòmic, i en quina mesura aquestes estratègies són innovadores, parant així atenció a la tensió entre dependència històrica i innovació. Ens referim aquí a una innovació de caràcter social que permet noves formes de satisfacció de necessitats humanes i la transformació de les relacions entre els individus i entre els grups dins d'una comunitat (Moulaert i Nussbaumer, 2005). Dins d'un territori existeixen un conjunt de relacions socials que el defineixen i que estan condicionades pel seu desenvolupament històric: relacions de mercat, de treball, professionals, i de governança. No obstant, els actors locals poden generar processos d'innovació que transformen aquestes relacions socials i permeten noves formes de cobrir necessitats no cobertes fins aleshores, contribuint a fer front a l'exclusió social. Per tant, no es vol analitzar només el desenvolupament econòmic del territori a través de formes de noves formes d'organització col·lectiva sinó veure l'impacte en termes d'innovació social.
[eng] This research analyses, in a comparative way, the creation of subregional coordination mechanisms for economic development in two different national contexts: Spain and the United Kingdom. Since the nineties we are witnessing a growing decentralisation of economic development policies, which has brought increasing involvement of local and regional levels in these policies. This decentralisation is framed in an economic perspective assumed by national-states that departs from having into consideration that social relations and proximity are key in economic development. Following this approach, the EU has played a central role in the development of local and regional policies. The European integration process has meant a new frame of opportunities for local actors, given that they can be involved in employment and economic development policies through European funds. This thesis analyses how in this European framework in some industrial subnational territories local actors promote policies and forms of organisation to transform local economy, fight against unemployment and making territories more competitive. Territory is understood here as a social construction configured through economic, social and political relations more or less strong between different actors in a given geographical space (Keating, 1998). Following this definition, this research is focused on the analysis of territories that emerged through industrial social relations in the XVIII and XIX centuries. The first territory analysed is the county of Vallès Occidental in the Barcelona Metropolitan Region, which in the past formed an important industrial district based on clothing production. The second territory is the Black Country, in the West Midlands conurbation, which was one of the first industrial districts in history, leaded by Birmingham and oriented towards metal production. Both territories have a strong industrial past and have received European funds for economic development, developing Territorial Employment Pacts. Through the comparison we want to analyse to what extent the historical elements influence the creation of local strategies for economic development and to what extent the strategies are innovative, analysing the tensions between path dependency and innovation. Thus, we want to analyse not only the economic development in the territory through new forms of organisation but also its impact in terms of social innovation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/44988
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciencies Socials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPM_TESI.pdf15.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons