Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/45026
Title: La contribució infermera en l’acompliment dels objectius prioritzats en la contractació de serveis sanitaris a Catalunya
Author: Planas Campmany, Carme
Director: Icart Isern, M. Teresa (Maria Teresa)
Keywords: Planificació sanitària
Avaluació
Serveis sanitaris
Atenció primària
Infermeria
Health planning
Evaluation
Health services
Primary health care
Nursing
Issue Date: 9-Jul-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat]ANTECEDENTS. En els darrers anys el Servei Català de la Salut (SCS), l’asseguradora pública catalana responsable de la compra dels serveis sanitaris de la xarxa d’utilització pública, ha realitzat una part del pagament en funció del grau d’assoliment d’una sèrie d’objectius prèviament establerts. Tot hi que hi ha consciència del paper clau dels professionals d’infermeria en les organitzacions sanitàries i que es té un coneixement acceptable de la contribució de les cures infermeres en l’àmbit assistencial, es desconeix en gran mesura l’impacte econòmic que l’activitat de la professió infermera suposa per als serveis sanitaris. De forma molt particular s’ignora si l’activitat infermera té un impacte sobre l’assoliment de d’aquests objectius prioritaris que determinen la part variable del pagament. Aquesta absència de coneixement és degut, en gran mesura, a la manca de tradició en la quantificació de l’activitat de la professió en termes econòmics. La demostració de que la infermera té un paper determinant en l’assoliment dels objectius de l’ SCS posaria de manifest que l’activitat infermera té una traducció econòmica directa en el finançament que els proveïdors del Sistema reben de l’SCS.
[eng]BACKGROUND: In recent years, the Catalan Health Service (SCS), the Catalan public insurer responsible for purchasing healthcare services of the public healthcare network, has reimbursed a part of the payment to health providers depending on the degree of achievement of a number of previously established objectives. Although there is a general awareness of the key role of nursing in health care organizations and there is an acceptable degree of knowledge of nursing contribution to healthcare provision, the economic impact of the nursing profession on healthcare services is largely unknown. Particularly, it is unknown whether nursing practice has an impact on the achievement of these prioritized objectives or not. This gap in knowledge is largely due to the scarce experience in using economic terms when quantifying nursing practice. The demonstration that nurses play a key role in achieving the objectives of the SCS would show that nursing practice has a direct economic impact on the payment that health providers receive from the SCS.
URI: http://hdl.handle.net/2445/45026
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPC_TESI.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.