Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46423
Title: Eficàcia d’una intervenció educativa, telemàtica, sobre les cures del nadó, per a augmentar els coneixements de les mares post l’estada hospitalària
Author: Pareja Martínez, Anna
Director: Seguranyes Guillot, Glòria
Keywords: Infermeria
Educació sanitària
Tèsis de màster
Alletament
Cura postnatal
Nursing
Health education
Masters theses
Breastfeeding
Postnatal care
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Objectiu general: Avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa telemàtica sobre cures i alletament del nadó, respecte a l’adquisició de coneixements de les parteres en relació a l’educació per la salut habitual, donada a l’atenció sanitària de la comarca del Vallès Oriental. Àmbit d’estudi: Atenció sanitària de la comarca del Vallès Oriental: Hospital General de Granollers i Centres de salut d’Atenció Primària de referència. Metodologia: Disseny experimental, paral·lel, amb grup control pretest-posttest amb assignació aleatòria de 200 dones parteres, 100 a ambdós grups. Les dones del grup experimental, rebran uns codis per entrar a una aplicació telemàtica amb continguts sobre cures del nadó i alletament del qual podran disposar durant 15 dies a l’alta, a part de l’educació sanitària habitual que rebrà també el grup control. Per tal d’avaluar l’adquisició de coneixements d’ambdós grups, com a instruments s’utilitzarà un qüestionari d’elaboració pròpia per al pretest, un altre per al posttest d’ambdós grups i una graella de recollida de dades de la història clínica. Per a l’anàlisi de dades s’utilitzarà el paquet estadístic SPSS versió 21.0. obtenint dades d’estadística descriptiva i inferencial mitjançant les proves de contrast d’hipòtesi de X2 i de t de Student.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Glòria Seguranyes Guillot
URI: http://hdl.handle.net/2445/46423
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46423.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons