Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46704
Title: Els mestres d’educació física en formació i l’ús de les TIC a l’escola: actituds, aptitud percebuda i formació inicial.
Author: Calvo Lajusticia, Jordi
Director: Capllonch Bujosa, Marta
Keywords: Tecnologia de la informació
Mestres d'educació física
Formació del professorat
Actituds dels mestres
Competències professionals
Information technology
Physical education teachers
Teacher training
Elementary school teachers attitudes
Vocational qualifications
Issue Date: 23-Jul-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral ha estat desenvolupada al voltant del que sovint es coneix com Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Més concretament, en relació a les aplicacions educatives d’aquestes TIC, des de la perspectiva dels mestres d’educació física en formació. Podem identificar, com a mínim, tres aspectes en relació als quals plantegem la justificació científica i social de la recerca que es desenvolupa: la rellevància de les TIC en la societat actual i, per tant, en l’educació actual; les característiques i condicions de l’escola en l’etapa d’Educació Primària i el marc de referència que suposa per al professorat; el rol del professorat en aquest nou context i la seva formació en relació a les TIC. En aquest marc, doncs, es constata la rellevància d’un seguit d’aspectes relacionats amb el desenvolupament professional dels mestres. D’entre aquests aspectes, estructurem la nostra recerca al voltant de dues qüestions: les actituds i l’aptitud percebuda (en relació a l’ús de les TIC a l’escola) dels mestres d’educació física en formació; la formació que aquests futurs mestres reben en relació a l’ús de les TIC i de la seva integració a la tasca docent. Pel que fa a la metodologia de recerca, el plantejament general queda emmarcat en el paradigma interpretatiu o qualitatiu. De forma més concreta, podem indicar que es tracta d’un estudi no experimental, amb una finalitat exploratòria i proper als anomenats mètodes descriptius (conjuntament amb alguns plantejaments propis dels mètodes correlacionals). Dins d’aquest marc general, per donar resposta a les finalitats perseguides optem pel disseny d’un estudi d’enquesta. Així mateix, les estratègies de definició de la mostra i d’aproximació a la realitat emmarquen la nostra recerca dins el plantejament del que es coneix com estudis de cas. Per a la recollida de dades ens servim de les tècniques i instruments propis dels estudis d’enquesta: qüestionaris i entrevistes. Les dades obtingudes s’analitzen fent servir tant procediments estadístics com procediments d’anàlisi qualitativa de la informació. Els resultats obtinguts s’estructuren a partir de tres eixos principals: les actituds i l’aptitud percebuda dels mestres d’educació física en formació envers l’ús de les TIC a la seva futura tasca docent a l’escola; la formació rebuda en relació a l’ús de les TIC, tant en referència a la formació específica, com en referència a la utilització d’aquests recursos com a eina de suport a la docència presencial; la relació entre els dos punts anteriors (és a dir, si els dos aspectes identificats de la formació rebuda influencien les actituds dels mestres en relació a les TIC, així com la seva percepció de les pròpies aptituds per a la integració d’aquestes eines). Així mateix, es proposen possibles estratègies d’ús de les TIC en la formació dels mestres d’educació física (com un dels elements que formen part de la formació en TIC dels futurs MEF).
[eng] This dissertation has been developed around what is commonly known as Information and Communications Technologies (ICT). More specifically, in relation to ICT educational uses, from the pre-service physical education teachers point of view. There are at least three aspects in which our scientific and social justification is based: the significance of ICT in nowadays society, and so in nowadays education; the characteristics of Primary Education schooling and how it is a reference frame for teachers; the teachers’ role in this new context and their ICT training. It is in this context that we can see the significance of several professional development issues for teachers. And we build our research around two of these items: pre-service physical education teachers’ attitudes and perceived aptitude (in relation to ICT use at schools); and their training to use and integrate ICT in their future teaching. Our general methodological approach is situated in the interpretive or qualitative paradigm. More specifically, we develop a non-experimental study, close to the descriptive methods. Our research has some case study characteristics, and uses what are known as survey methods. Both statistical and qualitative analysis are driven. Results are structured mainly around three aspects: pre-service physical education teachers’ attitudes and perceived aptitude towards the use of ICT in future teaching; pre-service physical education teachers’ ICT training; and the relationship between these two aspects. ICT use strategies (as one of the key components of teachers’ ICT training) are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46704
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCL_TESI.pdf6.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons