Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46763
Title: Les construccions relatives en llengua de signes catalana (LSC)
Author: Mosella Sanz, Marta
Director: Rosselló Ximenes, Joana
Quer, Josep, 1965-
Keywords: Lingüística teòrica
Theoretical linguistics
Oracions de relatiu
Relative clauses
Llengua de signes catalana
Sintaxi
Catalan Sign Language
Syntax
Issue Date: 18-May-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi presenta la primera descripció de les construccions relatives (CR) restrictives en llengua de signes catalana (LSC). A més, inclou una proposta d’anàlisi en el marc de la gramàtica generativa transformacional informada tipològicament. Respecte a la tipologia sintàctica de les CR, aportem proves que mostren que aquestes construccions, en LSC, són estructures circumnominals, és a dir, amb el pivot (o antecedent) dins de l’oració relativa (OR). Això contrasta amb les CR més comunes a les llengües indoeuropees, les adnominals, en què el pivot apareix fora de l’OR. Les CR circumnominals de la LSC, d’acord amb el que diu la tipologia, presenten un determinant que nominalitza l’estructura. Les CR circumnominals de la LSC no apareixen mai a la seva posició bàsica dins de l’oració matriu sinó que han d’aparèixer o bé avantposades o bé posposades. Aquesta mateixa distribució s’observa a les CR circumnominals d’altres llengües de signes, com ara la llengua de signes italiana (LIS). L’anàlisi que presentem és essencialment la d’elevació, en la línia de Kayne (1994), encara que hi introduïm algunes modificacions per tal de donar compte de les dades de la LSC. Aquesta anàlisi, en principi, seria d’aplicació a les CR circumnominals en general, es tracti de llengües orals o signades. Aquest treball representa, doncs, una contribució tant a la tipologia com a la lingüística teòrica.
[eng] This work contains the first description of Catalan Sign Language (LSC) Relative Clauses (RCs). Also, it proposes an analysis within the Generative framework that takes a typological approach. Regarding the syntactic typology of LSC RCs, they are circumnominal. In other words, they show the pivot (or antecedent) inside the RC. This contrasts with the most common RCs in Indo-European languages, the adnominal ones, in which the pivot appears outside the RC, that is, in the matrix clause. Other evidence that supports the idea that RCs in LSC are circumnominal is put forward. For instance, this structure shows a determiner that nominalizes the whole construction, as usually found in circumnominal RCs across languages. Circumnominal RCs in LSC never appear in its basic position inside the matrix clause. They have to appear or fronted or postposed to the matrix one. This same distribution is also found in other sign language RCs, for instance, in Italian Sign Language (LIS). The analysis presented here essentially follows the raising one (Kayne 1994). However, I have added some modifications in order to take into account crucial LSC data. The resulting analysis can be applied to the circumnominal construction as a whole, that is, in both oral and signed languages. To sum up, this work is a contribution to both typology and theoretical linguistics.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46763
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMS_TESI.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons