Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46868
Title: La llengua d’Arquimedes en De Sphaera et Cylindro
Author: Masià, Ramon
Director: Pla i Carrera, Josep
Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Matemàtica grega
Llenguatge científic
De sphaera et cylindro
Arquimedes, ca. 287-212 aC
Greek mathematics
Scientific language
Issue Date: 16-Apr-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi estudia la llengua grega d'una de les obres d'Arquimedes, De Sphaera et Cylindro, des d’un punt de vista estilístic. També inclou un estudi comparatiu del mateix tipus d’altres obres matemàtiques del context cultural grec: Elementa d'Euclides yDe Conoidibus et Sphaeroidibus d'Arquimedes, així com un estudi comparatiu amb altres obres del corpus grec no matemàtic, específicament, totes les obres de Plató, Plutarc i Diodor de Sicília. Per a realitzar l’anàlisi i la comparació, primerament, es lematitzen tots els textos utilitzant i modificant eines informàtiques adequades, anomenades concordancers. A continuació, s’usen mètodes estadístics per al tractament del text lematitzat. A continuació es presenten els trets estilístics més rellevants propis del text arquimedià estudiat i se'n donen els criteris bàsics d'una bona traducció catalana. Finalment, s’inclou en un annex la traducció de De Sphaera et Cylindro seguint els esmentats criteris.
[eng] The Doctoral Thesis is a research on the Greek language used by Archimedes in one of his works, De Sphaera et Cylindro, from a stylistic point of view. It also includes a comparative stylistic study that includes this work and other mathematical works of the Greek cultural context: Euclid’s Elementa, Archimedes’ De Conoidibus et Sphaeroidibus. This comparative study is extended to other Greek non-mathematical corpora, specifically, the works of Plato, Plutarch and Diodorus of Sicily. First, all the corpora are lemmatizated using and modifying some computer tools called concordancers. Then, we use some statistical methods for the treatment of the lemmatized text. Finally, we present the most important stylistic features of the Archimedes work and we give the basic criteria for making a good catalan translation. An appendix is included that contains the catalan translation of De Sphaera et Cylindro following the above mentioned criteria.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46868
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Probabilitat, Lògica i Estadística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.RMF_TESI.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
02.RMF_ANNEXOS.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.