Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46904
Title: Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en fisioteràpia a través de la base de dades PEDro
Author: Torres, Cristina,1966-
Director: Borrego, Àngel (Borrego Huerta)
Keywords: Producció científica
Scientific production
Fisioteràpia
Bibliometria
Producció científica
Physical therapy
Bibliometrics
Issue Date: 5-Jun-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La fisioteràpia és una disciplina relativament nova, en relació amb altres ciències de la salut, què es basa en l'aplicació d'agents físics com a eina terapèutica. Aquesta tesi fa una anàlisi de la producció científica en fisioteràpia a través d'un estudi bibliomètric de les publicacions que es troben a la base de dades PEDro entre 1945 i 2008. L'objectiu és proporcionar als professionals d'aquesta disciplina noves eines que els permetin millorar la qualitat de la seva pràctica clínica, docent i investigadora a l’identificar les temàtiques més investigades, les revistes més rellevants amb evidència científica en fisioteràpia i els països amb una major activitat de recerca, entre d'altres indicadors. Els resultats mostren que l’estat de la fisioteràpia com a ciència està en els seus inicis, però el creixement nombre de publicacions és un indicador de l'evolució científica de la disciplina. Per tal que la fisioteràpia s'arreli com a disciplina científica, cal que les institucions involucrades en la pràctica de la formació i clínica de la fisioteràpia, juntament amb els seus professionals, facin un esforç dirigit a augmentar les recerques, la investigació i posteriors publicacions.
[eng]`Physiotherapy is a relatively new discipline in relation to other health sciences which are based on the application of physical agents as a therapeutic tool. This thesis is an analysis of scientific production in physiotherapy through a bibliometric study of publications found in the PEDro database from 1945 to 2008. The aim is to provide professionals in this discipline with new tools which will allow them to improve the quality of their clinical, teaching and research practise by indentifying the most popular areas of investigation, the most relevant magazines with scientific evidence in physiotherapy and the countries with greater research activity, among other indicators. The results show the course of physiotherapy as a science to be in its infancy, however, the growth in the number of publications is an indicator of the scientific evolution of the discipline. In order for physiotherapy take root as a scientific discipline, it is necessary that the institutions involved in the training and clinical practice of physiotherapy, together with their professionals, make a concerted effort to increase their research, investigation and subsequent publications.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46904
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CTP_TESI.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.