Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47288
Title: Los efectos identitarios que se materializan en el alumno inmigrante a través del recuerdo y de la creación literaria
Author: Turienzo, María Cristina
Director: Bordons, Glòria
Keywords: Didàctica de la literatura
Creació literària
Etnicitat
Històries de vida
Immigrants
Educació secundària
Tesis de màster
Literature teaching methods
Literary creation
Ethnicity
Narrative inquiry (Research method)
Immigrants
Secondary education
Masters theses
Issue Date: 25-Oct-2013
Abstract: [cat] Aquest treball d'investigació-acció pretén mostrar com els textos literaris que reflecteixen la cultura de l'estudiant immigrant, i que es presenten al mateix amb una metodologia que promou la reflexió escrita i / o verbal, provoquen un canvi o matisació de la seva identitat. Per a això es va elaborar una seqüència didàctica en què estudiants immigrants hispanoamericans residents a Barcelona es veiessin reflectits, ia través de la qual poguessin escoltar la seva pròpia veu. Després de l'anàlisi de les seves reveladores respostes als qüestionaris, la seva actitud, els seus comentaris, les seves reaccions, la seva involucració, així com amb els treballs que van produir, es posa de manifest l'impacte positiu que ha tingut en ells la implementació de la seqüència i els canvis personals duts a terme al llarg dels gairebé dos mesos. Canvis que inevitablement han repercutit en la forja de la seva identitat. També es van recollir i analitzar tres relats de vida migratoris per tal de reflexionar sobre la relació entre l'experiència migratòria i les construccions identitàries. Amb aquests es pretén incrementar el coneixement i la compressió a l'aula per part del docent cap als grups minoritaris i optimitzar així el procés de la forja de la identitat. Aquests relats biogràfics individuals, poden comprendre com un punt de vista sobre una història col·lectiva i per això, es poden veure com relats de la possible experiència d'altres estudiants immigrants. Sent per tant, una valuosa font d'informació sobre els mateixos, a partir de la qual es realitzarien les intervencions educatives oportunes.
[spa] Este trabajo de investigación-acción pretende mostrar cómo los textos literarios que reflejan la cultura del estudiante inmigrante, y que son presentados al mismo con una metodología que promueve la reflexión escrita y/o verbal, provocan un cambio o matización de su identidad. Para ello se elaboró una secuencia didáctica en la que estudiantes inmigrantes hispanoamericanos residentes en Barcelona se vieran reflejados, y a través de la cual pudieran escuchar su propia voz. Tras el análisis de sus reveladoras respuestas a los cuestionarios, su actitud, sus comentarios, sus reacciones, su involucración, así como con los trabajos que produjeron, se pone de manifiesto el impacto positivo que ha tenido en ellos la implementación de la secuencia y los cambios personales llevados a cabo a lo largo de los casi dos meses. Cambios que inevitablemente han repercutido en la forja de su identidad. También se recogieron y analizaron tres relatos de vida migratorios con el fin de reflexionar sobre la relación entre la experiencia migratoria y las construcciones identitarias. Con estos se pretende incrementar el conocimiento y la compresión en el aula por parte del docente hacia los grupos minoritarios y optimizar así el proceso de la forja de la identidad. Dichos relatos biográficos individuales, pueden comprenderse como un punto de vista sobre una historia colectiva y por ello, pueden verse como relatos de la posible experiencia de otros estudiantes inmigrantes. Siendo por tanto, una valiosa fuente de información sobre los mismos, a partir de la cual se realizarían las intervenciones educativas oportunas.
[eng] This action-research work aims to show how literary texts that reflect the culture of immigrant students, and are presented to them with a methodology that promotes reflection written and / or verbal, cause a change or nuance of their identity. To carry out the research, we developed a didactic unit in which Latino immigrant students living in Barcelona could see themselves, and through which they could hear their own voice. An analysis of the revealing responses to the questionnaires, their attitudes, comments, reactions, involvement, as well as the work they produced, showed evidence of the positive impact the unit had on them. The implementation of the unit resulted in personal changes over the nearly two months; changes that inevitably had an impact on the shaping of their identity. We also collected and analyzed three migratory life stories in order to reflect upon the relationship between the migration experience and the development of their identity constructions. Our goal was to increase teachers’ knowledge and understanding of minority students and their cultures, thus optimizing the process of forging positive identities. These individual biographical accounts, may be understood as a point of view in a collective history and therefore can be seen as stories or possible experiences of other immigrant students. Being therefore a valuable source of information about them, from which educators could provide the appropriate educational interventions.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-2012, Director: Glòria Bordons
URI: http://hdl.handle.net/2445/47288
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball final de Màster de María Cristina Turienzo .pdfTreball final de Màster de María Cristina Turienzo 3.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons