Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47383
Title: Classificació dels gèneres audiovisuals a la xarxa i estudi dels seus formats
Author: Frigola i Reig, Joan
Director: Bartolomé, Antonio R. (Antonio Ramón), 1952-
Crescenzi Lanna, Lucrezia
Keywords: Audiovisuals
Gèneres audiovisuals
null
Audio-visual materials
Internet
Audio-visual genres
Issue Date: 29-Oct-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral té com a objecte d’estudi els gèneres audiovisuals que es troben a la xarxa. A partir de l’anàlisi de les produccions de clips de vídeo originals que s’exhibeixen i distribueixen per Internet, és a dir, els continguts audiovisuals creats pels usuaris (UGC), es pretén arribar a una primera proposta de classificació per gèneres i/o formats. Els canvis tecnològics i socials han propiciat que les eines per a la producció audiovisual no estiguin només a l’abast dels professionals del sector, sinó que aquestes arribin a un gran nombre de persones. Aquest canvi ha significat una revolució en la producció cultural que ha fet aparèixer noves formes de llenguatge, noves narratives i nous formats audiovisuals. que han trencat amb el paradigma que estava establert. La rellevància dels nous audiovisuals com a objecte d’estudi es centra en tres aspectes. En primer lloc, pel canvi que ha representat per als usuaris, que han passat de consumidors a productors de continguts (Prosumers). En segon lloc, per la gran incidència de la xarxa com a canal de distribució de material audiovisual. I en tercer lloc, pel canvi que ha suposat en el llenguatge, la narrativa i els gèneres clàssics d’herència cinematogràfica. Així doncs, sota l’aparença de simples clips de vídeo s’articula tota una revolució cultural, econòmica i social. L’objectiu principal de la present recerca és descriure i analitzar els clips de vídeo originals que es troben a la xarxa de manera exhaustiva i presentar-ne una proposta de classificació per gèneres. Per fer-ho, s’analitza una mostra aleatòria de clips de vídeo a partir de 30 variables sobre elements del llenguatge i la narrativa audiovisual. Es proposa una aproximació a un nou model de classificació de vídeos a la xarxa centrat en l’anàlisi estadística descriptiva i inferencial basada en l’exhaustivitat, la validesa i la reproductibilitat inherent als estudis científics.
[eng] The aim of this thesis is to study audiovisual genres found on the Web. The analysis of Video Clips on the Internet, focusing on audiovisual user-generated content (UGC), will allow us to propose a first classification by genres and/or format. Technological and social progress contributes to providing audiovisual tools to many people, and not only professionals are able to use them. This change has been a revolution in the cultural field and results in the generation of new language forms, new narratives and new audiovisual formats that have changed the established paradigm. Hallmarks of this new audiovisual content as object of study are mainly three. Firstly, the evolution of users that have evolved from mere consumers to producers (Prosumers) of media texts. Secondly, the importance of the Web as a distribution channel to a broad audience. Thirdly, a change in the language, narrative and classic genres that come from cinema. So, below these apparently simple Music Videos there is a social, economic and also cultural revolution. The main objective of the present research is to describe and analyze original Video Clips that can be found on the Web in an exhaustive manner and propose a new genre classification. More than 30 variables related to language and audiovisual narrative elements will be analyzed in a random set of samples of Clips. A new model of classification of videos on the Web focused in a statistic descriptive and inferential analysis based on exhaustiveness, validation and reproducibility will be proposed
URI: http://hdl.handle.net/2445/47383
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JFR_TESI.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.