Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47425
Title: Análisis acústico de los sonidos laterales en el habla espontánea del español
Author: Andrés Edo, Belén
Director: Alfonso Lozano, Raúl
Keywords: Parla espontània
So lateral
Fonètica
Acústica
Castellà (Llengua)
Tesis de màster
Phonetics
Acoustics
Spanish language
Spontaneous speech
Lateral sound
Masters theses
Issue Date: 31-Oct-2013
Abstract: [cat] En aquest treball d’investigació descriptiu i instrumental es presenten els resultats de l’anàlisi acústic dels sons laterals que produeixen els parlants nadius d’espanyol en parla espontània. L’objectiu d’aquest treball és proposar una visió diferent a la que ofereix el sistema fonètic i fonològic espanyol actual pel fet d’utilitzar sons de parla espontània en lloc de sons produïts de manera aïllada. Per a poder dur a terme la investigació, es realitza l’anàlisi acústic dels sons laterals del nostre corpus, que està format per gravacions de programes de televisió. L’esmentat anàlisi es realitza amb el programa Praat, especialitzat en anàlisis espectrogràfics i els resultats obtinguts serveixen per a classificar els sons segons les seves característiques principals. A continuació, extraiem les dades acústiques dels sons laterals que presenten estructura de formants. D’aquesta manera, comparem si el mateix tipus de so varia segons si es produeix en parla espontània o en parla de laboratori.[ES] En este trabajo de investigación descriptivo e instrumental se presentan los resultados del análisis acústico de los sonidos laterales que producen los hablantes nativos de español en habla espontánea. El objetivo de este trabajo es proponer una visión distinta a la que ofrece el sistema fonético y fonológico español actual al utilizar sonidos de habla espontánea en lugar de sonidos producidos de forma aislada. Para llevar a cabo la investigación, se realiza el análisis acústico de los sonidos laterales de nuestro corpus, que está compuesto por grabaciones de programas de televisión. Dicho análisis se realiza mediante el programa Praat, especializado en análisis espectrográficos y los resultados que se obtienen sirven para clasificar los sonidos según sus características principales. A continuación, extraemos los datos acústicos de los sonidos laterales que presenten estructura de formantes. De esta manera, comparamos si el mismo tipo de sonido varía según se produzca en habla espontánea o en habla de laboratorio.
[eng] This paper presents the results of acoustic analysis of lateral sounds produced by native speakers of Spanish in spontaneous speech. The aim of this paper is to propose a different view to that offered by the phonetic and phonological current Spanish system by using sounds from spontaneous speech instead of isolated sounds. In order to carry out the investigation, we perform the acoustic analysis of the sounds of our corpus, which consists on recordings of television programs. We use the Praat to do the analysis, specialized software in spectrographic analysis, and then, the results, are used to classify the sounds according to their main characteristics. Then, we extract the acoustic data of the lateral sounds with a formant structure. In this way, we can compare if the same sound changes depending if it occurs in spontaneous speech or in laboratory speech.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2012-2013, Director: Raúl Alfonso Lozano
URI: http://hdl.handle.net/2445/47425
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnalisisAcusticoDeLosSonidosLateralesEnElHablaEspontaneaDelEspañol.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons