Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48340
Title: Paper de la proteïna scavenger AIM en l’activació de macròfags i desenvolupament de cèl·lules escumoses
Author: Amézaga Solé, Núria
Director: Sarrias Fornés, Maria Rosa
Lloberas Cavero, Jorge
Keywords: Low Density Lipoprotein (LDL)
Lipoproteïnes de baixa densitat (LBD)
Aterosclerosi
Macròfags
Receptors nuclears (Bioquímica)
Atherosclerosis
Macrophages
Nuclear receptors (Biochemistry)
Issue Date: 5-Sep-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La proteïna secretada Apoptosis inhibitor expressed by macrophages (AIM) és expressada per macròfags tissulars en condicions d’inflamació. És una glicoproteïna que pertany a la família dels Receptors Scavenger Rics en Cisteïnes (SRCR-SF). Mitjançant models murins in vitro i in vivo s’ha observat com l’expressió d’AIM depèn de l’activació de l’heterodímer LXR/RXR i diversos estudis han demostrat com la forma murina AIM (mAIM) evita l’apoptosi de macròfags i altres tipus cel•lulars. En aquest context, estudis amb models murins d’aterosclerosi, deficients en el LDLr, han suggerit que mAIM actua com a factor aterogènic. En aquest sentit s’ha demostrat que AIM juga un paper rellevant en el procés ateroscleròtic murí incrementant l’apoptosi del macròfag, però es desconeix la seva implicació en l’aterosclerosi humana. A més, resultats recents la descriuen com un possible marcador de sèrum de condicions d’inflamació. La present tesi té com a objectiu principal aprofundir en el coneixement del paper de la proteïna humana AIM en els processos moleculars implicats en l’aterosclerosi. En la tesi presentada s’observa com pacients afectats per PAD tenen menors nivells de hAIM en sèrum que pacients sans. Tot i que aquestes diferències són estadísticament significatives, no són suficients per utilitzar els nivells de hAIM en sèrum com a biomarcador de la patologia, a no ser que es combini amb altres factors analítics. Aquests resultats es correlacionen amb els resultats obtinguts amb els macròfags cultivats in vitro, on la presència de la proteïna hAIM disminueix en el sobrenedat dels macròfags incubats amb d‘OxLDL mentre que augmenta en els llisats cel•lulars, suggerint el possible segrest de hAIM pel macròfag en presència d‘OxLDL. Per contra, en sèrum de models murins d’aterosclerosi els nivells de mAIM són majors que en el ratolins control, la qual cosa suggereix diferències en la regulació de la forma murina d’AIM en sèrum respecte la seva homòloga humana (hAIM). A més s’observa que la regulació del RNAm de hAIM augmenta amb l’activació dels receptors nuclears LXR/RXR, al igual que la seva homologa murina, mAIM. Mitjançant estudis funcionals es mostra que hAIM manté les característiques antiapoptòtiques de mAIM en front de les LDL modificades. I per primer cop, es suggereix que hAIM augmenta la formació dels macròfags escumosos, com s’observa per tincions amb Oil Red O o Nile Red O i dels resultats de colesterol total o èsters de colesterol. Aquest augment no és degut a la disminució del transport de colesterol cap a l’espai extracel•lular, ja que hAIM no modifica significativament l’eflux dels macròfags cap als acceptors lipídics plasmàtics. De fet, mitjançant estudis de citometria s’observa que hAIM incrementa la captació de les lipoproteïnes OxLDL i AcLDL marcades amb fluorescència, resultats correlacionats amb l’augment de l’expressió dels principals Receptors Scavenger implicats en la captació de LDL modificades (CD36 i SR-A1). En concordança amb aquests resultats, mitjançant assajos d’ELISA es suggereix que hAIM s’uneix a OxLDL i a AcLDL, i a més a més, mitjançant estudis de microscòpia de fluorescència s’observa que hAIM augmenta la capacitat de les cèl•lules HEK-293 transfectades amb CD36 en captar OxLDL i d’aquesta manera es suggereix que hAIM podria facilitar la captació d’OxLDL via CD36. Per altra banda, durant els estudis de participació de hAIM en l’adhesió del macròfag, s’observa que hAIM augmenta l’expressió de LFA-1 i la conseqüent adhesió a la molècula d’adhesió ICAM-1. Els resultats de la tesi doctoral presentada suggereixen que hAIM està involucrada en la supervivència del macròfag, la formació del macròfag escumós i l’adhesió del macròfag, així doncs hAIM podria contribuir significativament en els mecanismes relacionats en l’evolució de l’aterosclerosi.
[eng] Apoptosis inhibitor expressed by macrophages (AIM) is expressed by tissue macrophages under inflammatory conditions. In mice, it acts as an atherogenic factor by protecting macrophages from the apoptotic effects of oxidized lipids. In humans, it is detected in atherosclerotic lesions, but no role related to atherosclerosis has been reported to date. This study aimed to investigate the contribution of human AIM (hAIM) to the macrophage events that lead to atherosclerosis. Our data show that serum levels of hAIM in patients with peripheral arterial disease (n=16) decreased with respect to controls (n=35) (median [interquartile range]): 98 [61] vs. 116 [72] ng/ml (p= 0.017). These findings are consistent with reduced hAIM secretion by monocytic THP1 cells and macrophages differentiated from peripheral blood monocytes upon OxLDL treatment. Functional studies with these cell types indicated that hAIM retains the anti-apoptotic effects against modified LDL (mLDL), and increased macrophage adhesion to endothelial ICAM-1 by enhancing LFA-1 expression. Furthermore, hAIM increased foam cell formation, as shown by Oil Red O and Nile Red staining as well as quantification of total and esterified cholesterol content. This was not due to decreased reverse cholesterol transport, because hAIM did not significantly affect the efflux from 3H-cholesterol-laden macrophages driven by plasma, apoA-I or HDL2 acceptors. Rather, flow cytometry studies indicated that hAIM increased macrophage endocytosis of fluorescent OxLDL, which correlated with an increase in the expression of the OxLDL receptor CD36. Moreover, hAIM bound to OxLDL in ELISA assays and enhanced the capacity of HEK-293 cells expressing CD36 to endocytose OxLDL as studied using immunofluorescence microscopy, suggesting that hAIM serves to facilitate CD36-mediated uptake of OxLDL. In conclusion, our data represent the first evidence that macrophage hAIM is involved in in atherosclerosis: macrophage survival, adhesion and foam cell formation, and suggest a significant contribution to atherosclerosis-related mechanisms in the macrophage.
URI: http://hdl.handle.net/2445/48340
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Biologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NAS_TESI.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.