Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48631
Title: Implementació i verificació d'un model de radiació solar a Catalunya
Author: LLabrés Brustenga, Alba
Director: Bech, Joan
Keywords: Radiació solar
Tesis de màster
Solar radiation
Masters theses
Issue Date: 20-Dec-2013
Abstract: Resum (cat): En aquest treball s'ha implementat un model de radiació solar que permet obtenir un valor teòric per cel serè de la radiació incident en un punt qualsevol de la superfície de la Terra. Posteriorment, s'ha realitzat una verificació d'aquest model mitjançant la comparació dels valors teòrics obtinguts amb les mesures d'un període de 5 anys (2008-2012) de l'estació automàtica de l'Observatori Fabra (Barcelona) gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya. Els resultats obtinguts indiquen que les variacions habituals en les condicions atmosfèriques no modelitzades indueixen errors inferiors al 9% en el càlcul de la radiació teòrica per cel serè. Abstract (eng): In this academic paper a solar radiation model has been implemented, which allows us to obtain a theoretical value of solar radiation in clear sky conditions at any point on Earth's surface. After implementation, a verification of the model has been conducted by comparing the obtained values over a period of 5 years (2008-2012) with data from the automatic meteorological station of Observatori Fabra (Barcelona) managed by the Meteorological Service of Catalonia. Obtained results indicate that usual variations in atmospheric conditions not modeled produce errors which are inferior to 9% in the calculation of the theoretical value of solar radiation for clear sky.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM), Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Director: Joan Bech Rustullet
URI: http://hdl.handle.net/2445/48631
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Alba Llabrés Brustenga set13.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons