Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48704
Title: Identification of plastic material constituents in water and development of migration assays
Author: Guart Torres, Albert
Director: Lacorte i Bruguera, Sílvia
Borrell Azlor, Antonio
Moyano Morcillo, Encarnación
Keywords: Plàstics
Aigua
Interferent endocrí
Plastics
Water
Endocrine disruptor
Issue Date: 31-Oct-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat]La tesi doctoral amb títol "Identification of plastic material constituents in water and development of migration assays" té com objectiu principal identificar la presència de components del plàstic a l’aigua destinada al consum humà i avaluar el seu risc segons la seva capacitat de migració, toxicitat i ingesta diària. Actualment existeix una preocupació creixent pel progressiu augment en la quantitat d’espècies químiques que s’alliberen al medi ambient o són incorporades a la dieta com additius alimentaris o fàrmacs. A nivell mundial es sintetitzen de forma rutinària més de 60.000 espècies químiques i cada any s’afegeixen entre 200 i 1000 espècies noves a la llista. També cal afegir la creixent llista de fàrmacs i cosmètics, en molts casos dissenyats per assemblar-se o contrarestar hormones naturals, anomenats disruptors endocrins. Els disruptors endocrins han generat una alarma global durant les últimes dècades. Es tracta de compostos que afecten al metabolisme hormonal dels éssers vius i es caracteritzen per tenir un efecte biològic a concentracions molt baixes. Els disruptors endocrins es troben al medi ambient, aliments i aigües. I degut a què les aigües minerals estan exposades a aquests compostos ja sigui per contaminació mediambiental o pels mètodes d’envasatge i emmagatzematge, ha augmentat la preocupació socioeconòmica i política per la presència en les aigües de consum. Per aconseguir l'objectiu mencionat anteriorment es van desenvolupar metodologies analítiques basades en l’extracció en fase sòlida (SPE) seguida de cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses (GC-MS) i extracció per adsorció en barretes agitadores (SBSE) seguida de cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses en tàndem (GC-MS/MS) per a la determinació de components del plàstic i altres contaminants ambientals en aigües de deus i aigües envasades. Un cop desenvolupades, es va determinar la presència de plastificants i herbicides en els punts d’emergència o captació de deus i brolladors espanyols, en la corresponent aigua envasada i en l’aigua emmagatzemada durant un any per avaluar la migració de contaminants durant el procés d’envasat i emmagatzematge. Pel què fa a l'anàlisi d'aigües envasades també es va determinar la presència de contaminants ambientals i els components del plàstic procedents de la migració dels envasos de polietilè tereftalat (PET) en aigües de vint-i-set països d’arreu del món. Per a poder determinar la migració de components del plàstic a l'aigua es van realitzar estudis de migració forçada en els principals tipus d’envasos comercials d’aigua per a avaluar el tipus i quantitat de compostos que es desprenen dels diferents materials polimèrics. Entre els plàstics que es van analitzar hi havia el policarbonat (PC) i el seu possible substitut, el TritanTM. En ambos plàstics es va avaluar l’activitat de disrupció endocrina del bisfenol A (BPA) i altres components del plàstic presents en els extractes de PC i el compostos migrats del plàstic TritanTM mitjançant assajos de toxicitat in vitro i in vivo. Finalment, també es van realitzar assaigs de migració en aparells domèstics de tractament d’aigua per a avaluar els possibles canvis en la composició de l’aigua en referència als contaminants que puguin migrar.
[eng] The thesis with title "Identification of plastic material constituents in water and development of migration assays" has as the main objective the identification of the plastic components in the water for human consumption and evaluate the risk according to their migration ability, toxicity and daily intake. To achieve this goal, it was developed analytical methods based on solid phase extraction (SPE) followed by gas chromatography couplet to mass spectrometry (GC-MS) and based on stir bar sorptive extraction (SBSE) followed by gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for the determination of the plastic components and other environmental contaminants in water springs and bottled waters. Once developed, the presence of plasticizers and herbicides was determined in the springs and fountains of Spain for most of the bottled waters. The same bottled waters were analysed after packaging and after one year stored. Determination of plastic material components and other contaminants was also done in several bottled water sampled in countries around the world that were packaged in plastic containers made of polyethylene terephthalate (PET). In order to determine the migration of plastic components in water, migration assays were performed for the most common plastics used in bottle packaging. Among the analysed plastics, there were polycarbonate (PC) and its possible substitute, TritanTM. Both plastics were evaluated with in vitro and in vivo toxicology tests to determine the endocrine disrupting activity of the compounds identified in the migration assays, as for example bisphenol A (BPA) that was identified in PC samples. Finally, migration tests were performed for domestic water treatment devices to assess the possible changes in the composition of the water according to the migration of contaminants.
URI: http://hdl.handle.net/2445/48704
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Analítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGT_THESIS.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons