Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48968
Title: Disseny racional de lligands del receptor opioide i d’anàlegs d’opiorfina
Author: Rosa Expósito, Mònica
Director: Valencia Parera, Gregorio
Arsequell i Ruiz, Gemma
Keywords: Pèptid opioide
Opioid peptide
Receptor opioide
Opioid receptor
Encefalina
Enkephalin
Endomorfina
Endomorphin
Opiorfina
Opiorphin
Disseny de medicaments
Drug design
Issue Date: 21-Oct-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estructura cristal•logràfica del receptor opioide ha estat una gran incògnita fins al seu recent descobriment. En aquesta tesi s'han realitzat aportacions al disseny racional de fàrmacs opioides, mitjançant la posada a punt de tècniques d'anàlisi proteòmica del receptor opioide i amb estudis de la seva interacció amb lligands peptídics endògens (encefalines i endorfines) i els seus anàlegs, per interpretar millor les conformacions dels lligands i el seu mode d'unió al centre actiu. D'altra banda, s'han realitzat estudis de nous inhibidors dels enzims que degraden les encefalines (Endopeptidasa neutra i Aminopeptidasa-N). L’opiorfina (H-Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH) mostra una potent activitat analgèsica en models animals de dolor després estimulació química i mecànica equipotent a la morfina per activació dels mecanismes endògens de regulació del sistema opioide. Aquesta se segrega en la saliva humana i actua com a inhibidor dual de NEP i AP-N, prolongant l’efecte de les encefalines. En aquesta part, s'han realitzat estudis de relació estructura-activitat (SAR) i conformacionals per millorar el disseny d'inhibidors d'aquests enzims.
[eng] The crystallographic structure of opioid receptors has been a great unknown until its recent discovery. This thesis has made contributions to the rational design of opioid drugs, by tuning proteomic analysis techniques on opioid receptors and studying their interactions with endogenous peptide ligands (enkephalins and endorphins) and its analogues to a better understanding of conformations of the ligands and their binding mode to the active center. Furthermore, studies have been made about new inhibitors of enzymes which degrade enkephalins (NEP and aminopeptidase-N). Opiorphin (H-Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH) exhibits potent analgesic activity in animal models of pain after chemical and mechanical stimulation equipotent to morphine, by activation of the endogenous opioid system. It is secreted in human saliva and acts as a dual inhibitor of NEP and AP-N. In this part, structure-activity relationship (SAR) and conformational studies have been made to improve the design of inhibitors of these enzymes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/48968
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Orgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRE_TESI.pdf15.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons