Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49671
Title: La difusió de la cultura japonesa a Catalunya: els fills catalans del Japó
Author: Llovet Ferrer, Marc
Director: Lopez Palomeque, Francesc
Keywords: Geografia física
Cultura
Japó
Catalunya
Treballs de fi de grau
Physical geography
Culture
Japan
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Aquesta breu introducció té l’únic objectiu d’explicar una mica l’índex del treball, de manera que el lector pugui saber de manera ràpida què hi trobarà. Primerament s’exposa quin ha estat el pla de treball seguit en aquest estudi, especificant-ne els objectius, hipòtesis i metodologia. Segueixen un marc teòric sobre el camp científic en el qual s’inscriu el treball, i un estat de la qüestió sobre el fenomen d’estudi. Ambdós apartats són de caràcter fonamentalment bibliogràfic. El primer, doncs, parla dels fluxos culturals transnacionals al món actual, mentre que en el segon es fa una aproximació temàtica, centrant-se, dins d’aquests fluxos, en els que el Japó envia a les societats occidentals. Si a l’estat de la qüestió s’ha fet una aproximació temàtica, a l’apartat dels resultats, que tenen el seu origen fonamentalment en el treball de camp realitzat, es fa una aproximació d’escala, centrant-se, dins dels fluxos que el Japó envia a les societats occidentals, en els que envia concretament a Catalunya. L’estructura d’aquest apartat respon als objectius específics plantejats en el pla de treball, resolent-los un per un...
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Dr. Francesc Lopez Palomeque
URI: http://hdl.handle.net/2445/49671
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marc_Llovet.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons