Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53492
Title: Cultiu extensiu de la gírgola de panical (Pleurotus eryngii (D.C. : Fr.) Quél.)
Author: Lanau Galceran, Josep Maria
Director: Gràcia, Enric
Keywords: Pleurotus eryngii
Eryngium campestre
Micologia
Taxonomia botànica
Germinació
Conreu de bolets
Mycology
Botanical taxonomy
Germination
Mushroom culture
Issue Date: 23-Jan-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Proposem un nou procediment de cultiu a camp per al bolet comestible Pleurotus eryngii (D.C.: Fr.) Quél. sensu lato, basat en la possibilitat de inocular-lo en sòls no estèrils a on s’hi ha desenvolupat prèviament Eryngium campestre L. o alguna altra de les seves plantes hoste. Actualment hi ha molt poca informació disponible sobre la biologia de P. eryngii en el seu entorn natural, ni tampoc sobre el cultiu d’E. campestre. Presentem en aquest estudi un recull multidisciplinar de tota la informació al nostre abast – incloent una revisió del seu cultiu industrial, la taxonomia i el sistema ligninolític del grup –, i els primers avenços en les tècniques d’estudi i la biologia d’aquests dos organismes per tal de fer viable aquest model de cultiu. En concret, s’ha creat un banc de cultius de soques de P. eryngii que inclou totes les varietats europees del complex, s’ha desenvolupat un nou procediment per a la caracterització in vitro d’aïllats de basidiomicets basat en l’anàlisi d’imatge, s’ha avaluat els fenòmens de dormància i la biologia de la llavor d’E. campestre per tal de poder-lo cultivar mitjançant sembra, s’ha realitzat una selecció dels sistemes d’inoculació més efectius per a inocular el fong al sòl i s’ha estudiat el comportament de P. eryngii en sòls no estèrils en presència i absència del seu hoste. Descrivim per primera vegada una dormància induïda per fred en llavors d’E. campestre i la formació de cordons micelians per part de P. eryngii, que aporten una informació valuosa per a entendre el seu comportament en condicions naturals. Finalment, demostrem la viabilitat del sistema de cultiu proposat amb l’obtenció de primordis i carpòfors sobre rels d’E. campestre arrelades en test sobre sòl no estèril, i identifiquem quins són els factors limitants que caldrà resoldre en un futur per a fer fiable i econòmicament rendible el sistema de cultiu proposat.
[eng] A new procedure for Pleurotus eryngii (D.C.: Fr.) Quél. sensu lato cultivation is proposed. This procedure is based on inoculating the basidiomycete on non-sterile soils, so it may parasitize surrounding Eryngium campestre L. or any of its natural plant hosts, previously grown in the field, and obtain edible carpophores. There is currently little information on E. campestre cultivation requirements and P. eryngii behaviour in his natural environment. This work reviews current knowledge on P. eryngii, including it’s taxonomy, ligninolytic system and industrial cultivation. We also present our first advances in order to make this cultivation procedure feasible. Namely, a culture collection has been created, including isolates of all European representatives from the eryngii complex, a new image analysis procedure for fungal in vitro characterization has been developed, Eryngium campestre seed biology and seed dormancy phenomena have been studied in order to grow the host plant by direct seeding on the field, most suitable inoculation techniques have been selected, and finally, P. eryngii behaviour on non-sterile soils either in presence or absence of a nearby host plant has been investigated. Cold induced dormancy in E. campestre seeds and myceliar cord formation in non-sterile soils in P. eryngii have been recoded for the first time, providing new insight on their behaviour in natural habitats. Finally, the feasibility of this cultivation procedure has been demonstrated by obtaining P. eryngii primordia and carpophores on living E. campestre plants growing in a nonsterile soil, and we analyse which are the remaining limiting factors to be unraveled in order to achieve a reliable and profitable cultivation procedure.
URI: http://hdl.handle.net/2445/53492
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Vegetal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMLG_TESI.pdf5.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons