Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53972
Title: Intervenció en la comunicació escrita de les organitzacions. Experiències de formació en redacció d’informes tècnics en empreses privades i organitzacions públiques
Author: Cassany, Daniel
Director/Tutor: Battaner, María Paz
Solà, Joan, 1940-2010
Keywords: Lingüística aplicada
Comunicació en l'empresa
Redacció d'escrits tècnics
Associacions
Manuals d'estil
Didàctica de la llengua
Comunicació escrita
Applied linguistics
Business communication
Technical writing
Associations
Style manuals (Authorship)
Language teaching methods
Written communication
Issue Date: 18-Oct-1995
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La lingüística aplicada té un àmbit natural de recerca i d’actuació en les diverses organitzacions (empreses, associacions, fàbriques, institucions), perquè aquestes estan constituïdes per persones que es comuniquen entre si per aconseguir la seva finalitat. Aquesta tesi explora les necessitats de comunicació que té avui una organització, alguns dels tipus de textos tecnicocientífics escrits que utilitzen i les diverses tasques que hi pot desenvolupar un mediador lingüístic, amb el propòsit d’incrementar la seva eficàcia. La primera part del treball descriu l’estat de l’art: defineix els conceptes fonamentals de la lingüística i dels estudis sobre l’organització en aquest camp; analitza l’impacte que està tenint el desenvolupament tecnològic i d’altres circumstàncies socioeconòmiques; estableix els tipus comunicatius bàsics (extern i intern; formal i informal; horitzontal i vertical; oral i escrit; tecnicocientífic, organitzatiu, comercial i protocol・lari) i proposa una classificació de les tasques que hi realitza un lingüista mediador: distingeix la intervenció sobre l’estructura (establiment de nous canals, auditoria comunicativa, implementació de tecnologia), sobre el personal (assessoria, formació, autoaccés), sobre l’estil (imatge corporativa, manual d’estil, formularis, plantilles de textos) i sobre un text (traducció, redacció i edició). La segona part està dedicada a la formació professional en redacció especialitzada en informes d’auditoria interna. Presenta i avalua diverses experiències de formació realitzades en empreses públiques i privades, amb un corpus rellevant de documents autèntics. Els capítols centrals analitzen i interpreten amb diversos exemples alguns aspectes bàsics de la redacció tècnica i científica: l’estructura i els seus components (portada, títol, índex, resum, objectius, conclusions i annexos, etc.), els recursos per fer més comprensible la prosa tècnica o les estratègies de processament de discursos especialitzats. Els annexos finals inclouen els materials didàctics de les experiències realitzades: els currículums, la planificació detallada de les lliçons, textos originals i reformulats i dades de l’avaluació.
[eng] Linguistics has an interesting field of research and application at the organizations’ environment (companies, associations, industries, public organizations), because they are all made up of people who have to communicate amongst each other, in order to attain their goals. My thesis explores the communication needs of a modern organization and the kind of jobs that a linguistic mediator can do in order to satisfy them and improve the general activity of the organization. The first section of my thesis describes the current situation in this field: it defines fundamental linguistic and managerial concepts; it discusses the growing impact of the technological evolution and of social and economic trends; it sets up the basic communication categories (external and internal; formal and informal channels; horizontal and vertical; oral and written; technical-scientific, organizational, commercial and public relations), and it also proposes a classification of the sorts of interventions that linguists mediator may carry out in an organization: it distinguish interventions over the structure (establishing communication channels, communication audit, using technological resources), over the employed people (providing linguistic advice, training, selfacces), over the communication’s style (corporate image, designing style, publishing collection of formulae) and over a single communication (translating, editing, writing). The second section is devoted to the training of professional experts in the writing of audit reports. It presents and evaluates different experiences carried out in private and public companies, with a relevant corpus of authentic documents. The central chapters develops and discuss with examples some aspects of the technical report: the structure and his components (front page, title, index, abstract, objectives, conclusions, graphics, appendices), the resources to improve comprehension in technical style or the processing strategies used with technical discourses. The final appendices includes all the pedagogical materials of the experiences: curricula, planning lessons, original and reformulated texts, exercises and assessment reports.
URI: http://hdl.handle.net/2445/53972
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DCC_TESI.pdf7.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons