Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54696
Title: Teràpies complementaries i alternatives en l’atenció al part: implantació i ús en els hospitals acreditats per a l’atenció natural al part normal i formació de les llevadores que hi donen assistència
Author: Muñoz Sellés, Ester
Director: Goberna Tricas, Josefina
Keywords: Medicines alternatives
Obstetricia
Llevadores
Part natural
Alternative medicine
Obstetrics
Midwives
Natural childbirth
Issue Date: 19-Dec-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’augment de la demanda de teràpies complementàries i alternatives (TCA) per part de la població és una realitat. Cada dia és més freqüent el seu ús en l’àmbit de la obstetrícia. És important que les llevadores que treballen en l’assistència al part estiguin formades per a poder aconsellar, acompanyar i aplicar a les dones durant el seu procés de maternitat, respectant les seves preses de decisions. OBJECTIUS: Determinar el nivell de formació de les llevadores catalanes en referència al coneixement i ús de les teràpies complementaries i alternatives (TCA) aplicades durant l’atenció natural al part normal i descriure la percepció de les dones sobre l’aplicabilitat i ús de les TCA. METODOLOGIA: Àmbit d’estudi: els 28 hospitals Catalans acreditats per l’atenció al part normal l’any 201. Disseny: estudi observacional descriptiu amb ús de metodologia quantitativa i qualitativa. Subjectes: 455 llevadores i 12 dones (que van donar llum entre 2011-2013). Variables i dimensions: variables referents a la formació, experiència i percepció d’us de les TCA per part de les llevadores; les dones es van seleccionar d’acord a criteris teòrics assegurant la màxima variabilitat segons paritat, nivell d’estudis, àmbit de residència i tipus de part. Instruments de mesura: un qüestionari específic, previ pre-test cognitiu, amb un índex de concordances superior al 88% per a les variables referents a les llevadores; per a recollir la opinió de les dones es va utilitzar l’entrevista individual semiestructurada. Anàlisis de les variables: X2,T-student i Correlació de Pearson mitjançant el programa SPSS Statístics v20; i l’anàlisis temàtic de contingut amb suport del programa Atlas Ti. RESULTATS: El percentatge de llevadores formades, posterior a la formació bàsica de l’especialitat, és d’un 30,4% (72), amb una mitjana de formació en 5,97 teràpies (DE 3,56). Existeix una correlació negativa entre la formació en TCA i l’edat (r= - 0,284; p<0,001) i els anys treballats (r= - 0,136; p=0,036). Les llevadores opinen que l’aplicació de les TCA és útil per alleujar el dolor de part en la utilització de tècniques de relaxació 64,3% (90), hidroteràpia 84,8 % (67) i en aplicació de compreses en el perineu 75,9 % (63). En referència a les dones, elles afirmen conèixer algunes TCA. Es constata la diferencia entre expectatives i experiències de part en el cas de les primípares. Les dones confien en els professionals per obtenir informació veraç i de qualitat. S’ha observat que l’aplicació de les TCA depèn de la formació dels professionals i que són ells mateixos qui les ofereixen durant el part; la percepció de les dones vers l’ús de les TCA varia individualment. Les dones constaten diferenciació en el nivell de coneixement i formació en TCA per part de les llevadores que els han donat assistència. També s’observa diferència en quant als recursos disponibles en els hospitals per a la seva aplicació. CONCLUSIONS: Queda evidenciada la poca formació en TCA per part de les llevadores, les dones confien en l’expertesa dels professionals, però detecten variabilitat en la formació en TCA a l’hora de donar assistència. Seria recomanable una unificació de criteris en relació als recursos i teràpies que han d’oferir els diferents centres i hospitals, per tal d’aprofundir en el coneixement de la seguretat i efectivitat d’aquestes teràpies cal motivar als professionals perquè investiguin més al respecte, i perquè es formin per tal que les utilitzin amb criteris de seguretat i eficàcia.
[eng] BACKGROUND: The use of complementary and alternative therapies (CAT) during pregnancy is increasing. Scientific evidence for CAT in the field of obstetrics mainly covers pain relief in labor. Midwives are responsible for labor and delivery care: hence, their knowledge of CAT is important. The aims of this study are to know about the CAT use during labour. METHODS: A descriptive, cross-sectional, quantitative and qualitative methods were used to assess the level of training and use of CAT by midwives working at 28 hospitals in Catalonia, Spain, accredited as public normal birth centers, and the perception of women on the applicability and use of these therapies. RESULTS: Just under a third of midwives (30.4%) trained in CAT after completion of basic training. They trained in an average of 5.97 therapies (SD 3.56). The number of CAT in which the midwives were trained correlated negatively with age (r = - 0.284; p < 0.001) and with their time working at the hospital in years (r = - 0.136; p = 0.036). The availability of resources for providing CAT during normal birth care varied widely from center to center. Women claim to know some TCA. It shows the difference between expectations and experiences of childbirth in the case of first child. Women observe differences between the level of knowledge and training in TCA by midwives who have given assistance. CONCLUSIONS: Age may influence attitudes towards training. It is important to increase the number of midwives trained in CAM for pain relief during childbirth, in order to promote the use of CAT and ensure efficiency and safety, and support the decisions of women. CAT resources at accredited hospitals providing normal childbirth care should also be standardized.
URI: http://hdl.handle.net/2445/54696
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMS_TESI.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons