Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55527
Title: La sederia a Barcelona al segle XV
Author: Stojak, Ivana
Director/Tutor: Vinyoles, Teresa-Maria, 1942-
Keywords: Indústria tèxtil
Indústria de la seda
Baixa edat mitjana
Fabricació
Organització del treball
Textile industry
Silk industry
Late Middle Ages
Manufacturing processes
Methods engineering
Issue Date: 23-Oct-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi investiga el desenvolupament de la manufactura de la seda a Barcelona durant el segle XV, especialment des del punt de vista del treball. Els objectius principals de la tesi han estat investigar la importància que havia tingut la manufactura de la seda a Barcelona durant el XV, quant al seu abast , el nombre d'artesans que s'havien dedicat a aquesta fabricació, i el seu desenvolupament, comprovant si realment es tractava d'una manufactura marginal . També s'ha procurat analitzar l'evolució d'aquesta manufactura al llarg del segle XV. Un altre dels propòsits de la tesi ha estat observar quines fases del treball de la seda s'havien desenvolupat a Barcelona en aquella època . S'ha estudiat la transmissió de coneixements, els diferents tipus de treballadors , i les formes i condicions del seu treball . Així mateix s'ha pretès comprovar com havia estat la participació de la mà d'obra femenina en aquesta manufactura. Un altre dels objectius ha estat observar quin tipus de teixits de seda es confeccionaven a Barcelona durant el segle XV i analitzar els diferents oficis relacionats amb el treball de la seda. Finalment s'ha analitzat l'evolució dels diferents tipus d'empreses sederes i el seu funcionament i conèixer quina havia estat la repercussió de l'establiment a la ciutat de mestres seders especialistes procedents de l'estranger. El treball s'ha estructurat en nou apartats: - El primer apartat conté l'estat de la qüestió , els objectius , i la metodologia i les fonts. - En el segon apartat s'han tractat els orígens de la manufactura de la seda i els processos de fabricació. - El tercer apartat de la tesi analitza els diferents tipus de treballadors (els mestres, els aprenents, els oficials, els treballadors assalariats, els esclaus, i el treball femení). - El quart apartat examina la manufactura de la seda a Barcelona durant la primera meitat del segle XV i tracta sobre alguns seders i famílies de seders que havien tingut una activitat destacada. - El cinquè apartat de la tesi estudia el desenvolupament d'una manufactura sedera especialitzada a mitjan segle XV (a través d'algunes iniciatives municipals i l'establiment a la ciutat de mestres estrangers especialistes en aquesta manufactura. - El sisè apartat s'observa l'organització de les empreses sederes. - En el setè apartat es detallen els diferents oficis especialitzats relacionats amb el treball de la seda. - En el vuitè apartat s'analitzen els seders especialistes barcelonins del segle XV, especialment els velluters. - Finalment, el novè apartat s'ha dedicat a les conclusions generals de la investigació.
[eng] This thesis investigates the development of the silk manufacture in Barcelona during the fifteenth century, especially focused on the labor. The main purpose of this study is to examine the importance of silk manufacture in Barcelona during the fifteenth century and its development. We have also tried to analyze the evolution of this production throughout the fifteenth century. Another purpose of the thesis is to observe which phases of silk work had developed in Barcelona at that time. We have studied the transmission of knowledge, the different categories of workers, the forms and conditions of their work and also examined the participation of female labor in this production. Another objective is to observe the types of silk fabrics waived in Barcelona during the fifteenth century and to analyze professions associated with this production. Finally, we have analyzed different types of businesses and the evolution of certain silk companies. The thesis is divided in nine units: - The first unit analyzes the current status of the issue, presents the purposes, the methodology and the sources used in the investigation. - In the second unit we have studied the origins of silk manufacture and the manufacturing practices. - The third part of the thesis analyzes different types of workers (masters, apprentices, officers, salaried employees, slaves, and women's labor). - The fourth unit examines the silk manufacture in Barcelona during the first half of the fifteenth century. - In the fifth part of the thesis we have examined the development of specialized silk manufacture during the mid-fifteenth century (stimulated by local initiatives and the setting up of skilled foreign masters). - The sixth unit displays the organization of silk business associations. - The seventh unit describes certain skilled professions related to the silk manufacture. - The eighth part is dedicated to local specialists in silk manufacture. - Finally, the last unit contains general conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/55527
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IVANA_STOJAK_TESI.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.