Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/56486
Title: Physico-chemical phenomena in soft monolayers: chiral recognition, microfluidics and protein interactions
Author: Pulido Companys, Alba
Director: Ignés i Mullol, Jordi
Keywords: Monocapa de Langmuir
Langmuir monolayer
Autoensamblatge
Self-assembly
Matèria condensada tova
Microfluídica
Soft condensed matter
Microfluidics
Issue Date: 18-Jul-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi s’han estudiat diferents fenòmens físico-químics en l’àmbit de les monocapes de Langmuir. En una primera secció, s’han caracteritzat monocapes de Langmuir d’un derivat d’azobenzè que presenta una separació de fases entre els seus dos possibles isòmers. S’ha explorat la inducció de quiralitat en dominis condensats aïllats, rics en isòmer trans, mitjançant l’acció d’una força quiral química (un dopant quiral), i una de física (un vòrtex). Els resultats obtinguts s’han comparat amb els d’un altre estudi realitzat prèviament en el grup, fet amb un derivat d’azobenzè homòleg. A part, s’ha estudiat un fenomen de reconeixement quiral en monocapes, degut a la interacció de dos enantiòmers quirals d’un altre derivat azobenzènic. Una segona secció de la tesi es centra en el camp de la microfluídica bidimensional, i mostra l’estudi de diferents fenòmens de transport que ocorren en la interfase entre dues monocapes que flueixen al llarg d’un canal. En concret, s’han fet experiments de difusió entre monocapes que co-flueixen per un canal, per tal de trobar les condicions en les que s’obté un increment de la difusió, traduït en un augment del valor del coeficient de difusió mesurat. D’aquesta manera, els experiments realitzats en circuits amb forma de serpentí, o en els que s’hi ha creat vòrtexs, presenten un augment en la difusió. En canvi, l’efecte de l’augment del gradient de concentració existent entre les dues monocapes no ha resultat en canvis apreciables en els coeficients de difusió mesurats. D’altra banda, s’ha visualitzat un procés de dissolució en dues dimensions que segueix el model de dissolució clàssic, i s’han fet experiments per tal d’aconseguir visualitzar una reacció en la línia de contacte entre dues monocapes. A més, s’ha estudiat la formació d’un flux de retorn en la subfase com a resultat del flux d’una monocapa en la interfase, i s’ha pogut relacionar amb perfils de velocitat interficials anòmals obtinguts. En l’última secció, s’han adaptat els protocols experimentals utilitzats en la microfluídica bidimensional, per tal d’estudiar la inserció i difusió d’una proteïna en una monocapa de fosfolípids.
[eng] In this thesis, several physico-chemical phenomena occurring at the two-dimensional environment of a Langmuir monolayer are studied. In the first section, the characterization of Langmuir monolayers of an azobenzene derivative is presented, together with the induction of chirality by the action of a chemical and a physical force, inside labile condensed domains formed by the trans isomer. This has been compared with results of another study done in the group for a homologue azobenzene molecule. In addition, we have studied a heterochiral recognition phenomenon in monolayers by means of the interaction of two enantiomeric chiral azobenzene derivative surfactants. The following section focuses on the field of two-dimensional microfluidics, and encompasses the analysis of different transport processes occurring at the interface between two monolayers that are coflowing through a channel. In this context, studies of the diffusion between co-flowing monolayers have resulted in a slight increase in the diffusion coefficient value for experiments with curvilinear channels, and when vortices are introduced in the system. In contrast, increasing the concentration gradient between co-flowing monolayers has not been successful at producing a noticeable impact in the measured diffusion coefficient values. On the other hand, a two-dimensional dissolution process has been visualized, with a rate that follows a classic dissolution model. Different unsuccessful attempts to realize a chemical reaction between coflowing monolayers are presented. Moreover, we have addressed the flow of monolayers in open microchannels driven by surface tension gradients, determining that drag at the interface and lateral confinement result in the formation of backflow patterns that carry the subphase liquid upstream through self-organized micro-ducts. This backflow patterns depend on channel geometry and are bound by velocity stagnation surfaces, whose shape and location has been related to the interfacial velocity profiles by means of the combination of a simple model and particle image velocimetry measurements. In the last section, we adapt the protocols used in two-dimensional microfluidics to study the insertion and diffusion of a protein in a phospholipid monolayer.
URI: http://hdl.handle.net/2445/56486
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APC_PhD_THESIS.pdf5.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons