Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57517
Title: Disseny i Caracterització d’Electròlits per a Bateries de Flux Redox de Vanadi
Author: Cabedo Bru, Carles
Director: Flox, Cristina
Morante i Lleonart, Joan Ramon
Keywords: Electròlits
Bateries elèctriques
Tesis de màster
Electrolytes
Electric batteries
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: En aquest treball es proposa l’estudi de la implementació de electròlits orgànics en les bateries de flux redox de vanadi amb la finalitat d’augmentar el rang de potencial respecte a les aquoses i per altre banda es pretén implementar additius als electròlits aquosos de les bateries de flux redox de vanadi aquoses d’àcid sulfúric amb la finalitat de estabilitzar el vanadi (V). S’ha portat a terme l’avaluació de les propietats electrocatalítiques mitjançant tècniques voltamperomètriques en cel·la de tres elèctrodes i cicles de càrrega- descàrrega en cel·la de flux. S’han estudiat varis tipus d’electròlits orgànics: 1. Líquids iònics en acetonitril, 2. Sals en acetonitril. Hem trobat que aquest líquids orgànics ofereixen estabilitat en el rang de potencials estudiats i millors propietats electrocatalítiques, donant bons valors de reversibilitat al voltant del 0,15 V i també de simetria al voltant del 0,66. Els millors líquids en concret el EMTM ha arribant a donar eficiències de energia de fins al 50%. Pel que fa la capacitat de càrrega que és capaç de donar la bateria de líquids orgànics hem trobat que és molt baixa respecte el valor teòric i això fa necessari un estudi més exhaustiu per augmentar les propietats electrocatalítiques dels elèctrodes. Entre tots els additius estudiats, hem trobat que l’àcid fosfòric en baixes concentracions augmenta les propietats electrocatalítiques de la reacció positiva augmentant la capacitat energètica dels cicles de càrrega i descàrrega. Millora la reversibilitat de la reacció donant valors de 0,34 V respecte el valors de l’àcid sulfúric 0,4 V. També s’ha comprovat que en cel·la de càrrega i descàrrega només un 5% d’àcid fosfòric augmenta l’eficiència energètica un 4%. A més augmenta la capacitat de càrrega que és dóna la cel·la en un 6%.
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutors: Cristina Flox i Juan Ramón Morante
URI: http://hdl.handle.net/2445/57517
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_CarlesCabedo.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons