Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58026
Title: Protecció de dades en l’àmbit laboral: la política d’empresa sobre l’ús del correu electrònic
Author: Farrés Font, Laura
Director: Mitjans, Esther
Keywords: Protecció de dades
Empreses
Treballs de fi de grau
Data protection
Enterprises
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2014
Abstract: La protecció de dades no ha estat mai considerada com un dels drets més rellevants per la societat, no obstant, any rere any ha anat prenen més importància en la nostre vida i sobretot en l’àmbit laboral. En aquest sentit es poden destacar tres impactes a nivell mundial que han repercutit en la protecció de dades, i aquests són: 1. Les tecnologies de la informació i la comunicació. 2. La delinqüència i el terrorisme, ja que per seguretat s’ha establert un control policial i de vigilància. 3. La investigació biomèdica ja que ha permès la manipulació de dades genètiques. (Oró, 2008) Per aquest motiu, he considerat oportú realitzar una recerca sobre l’impacte que ha tingut i té actualment la protecció de dades en l’àmbit de les empreses i veure l’ús que en fan els empresaris. Si bé és cert que els empresaris, segons l’article 20 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en endavant ET o Estatut dels Treballadors, tenen la competència de dirigir i controlar l’activitat laboral, en moltes ocasions aquests extralimiten la seva facultat...
Note: Treballs Finals de Grau de Relacions Laborals, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014 , Tutora: Dra. Esther Mitjans Perelló
URI: http://hdl.handle.net/2445/58026
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Relacions Laborals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_FARRES.pdf857.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons