Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58431
Title: La Comissió Jurídica Assessora i l'autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d'autogovern
Author: Aguado i Cudolà, Vicenç
Keywords: Dret administratiu
Autonomia
Catalunya
Administrative law
Autonomy
Catalonia
Issue Date: 2014
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: [cat] La tesi que es defensa en aquest article és la posició de centralitat que va tenir la Comissió Jurídica Assessora durant el període de la Generalitat republicana en la creació i la configuració del sistema polític i institucional d'autogovern a Catalunya. Per a demostrar aquesta tesi s'analitzen els avantprojectes de llei que va elaborar durant aquest període la Comissió Jurídica Assessora: la Constitució o Estatut interior, la Llei municipal, el Tribunal de Cassació de Catalunya i els recursos en les vies governativa i contenciosa administrativa. L'anàlisi d'aquests avantprojectes posa en relleu com durant aquest període es van forjar les institucions d'autogovern, es van posar les bases de la democràcia i de l'autonomia local, com també es va crear una jurisdicció contenciosa administrativa pròpia. L'avantprojecte de llei de recursos en les vies governativa i contenciosa administrativa serà un precedent rellevant, però oblidat, de les lleis estatals sobre procediment administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa. En definitiva, el sistema polític i institucional català que hi ha en l'actualitat no podria entendre's sense els antecedents de la Generalitat republicana que, recollint la legitimació històrica de les institucions medievals, van saber configurar les bases d'un sistema adaptat a les necessitats de la societat contemporània.
[eng] This article defends the thesis that under the Second Republic, the Legal Advisory Commission (Commissió Jurídica Assessora) had a key role in the creation and shaping of the political and institutional system of self-government in Catalunya. To demonstrate this thesis, the paper analyzes draft bills prepared during this period by the Legal Advisory Commission: the Constitution or Internal Statute, the Municipal Act, the Court of Cassation of Catalonia and the administrative remedies and appeals to administrative courts. The analysis of these draft bills highlights how the institutions of self-government were forged during this period, how the foundations of democracy and local autonomy were laid, how an autochthonous administrative court system was created. The draft bill on administrative remedies and appeals to administrative courts would be a significant albeit forgotten precedent for the state laws on administrative procedure and the administrative court system. In a word, the current Catalan political and institutional system could not be understood without taking into account the background of the Catalan Government (Generalitat) under the Republic which, capitalizing on the historical legitimacy of medieval institutions, was able to lay the foundation for a system that was adapted to the needs of contemporary society.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.22
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2014, num. 48, p. 83-105
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.22
URI: http://hdl.handle.net/2445/58431
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
642223.pdf553 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons