Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58571
Title: Ferrer Saiol, traductor de Pal•ladi
Author: Sebastian Torres, Raimon
Director: Coroleu Lletget, Alejandro
Vidal Pérez, José Luis
Keywords: Opus agriculturae
Ferrer Saiol
Filologia llatina
Traduccions
Latin philology
Translations
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus
Issue Date: 17-Jun-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi té per objectiu analitzar i comprendre la capacitat de Ferrer Saiol com a traductor de l’Opus agriculturae de Pal•ladi. D’aquesta traducció, redactada pels volts del 1385, en conservem dos exemplars posteriors, un en català (València, Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6437) i un en castellà (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 10211), que ens ajuden a entendre fins a quin punt Saiol comprèn l’obra llatina i de quines fonts disposava per al seu treball. Dividim aquest estudi en tres seccions. La primera versa sobre la difusió de l’Opus agriculturae durant l’Edat Mitjana i el Primer Renaixement. Incloem la pervivència de l’obra pal•ladiana a la Corona d’Aragó i la traducció del protonotari Ferrer Saiol. En la segona secció analitzem els dos testimonis conservats i la seva filiació; examinem les fonts llatines emprades per Ferrer; i realitzem una anàlisi del tresor lexicogràfic, morfològic i sintàctic, nucli del nostre estudi. La tercera és una edició del llibre primer de l’Opus agriculturae en què incloem el text llatí canònic i les dues versions iberorromàniques.
[eng] The aim of this thesis is to analyse and to understand Ferrer Saiol's skills as a translator of Palladius' Opus agriculturae. Only two manuscripts of this translation written around 1385 have reached us: one of them, in Catalan, (from Biblioteca Municipal Serrano Morales in Valencia, 6437) and the other one, in Spanish, (from Biblioteca Nacional de España in Madrid, 10211). Both texts help us to discern which Ferrer Saiol’s comprehension of the Latin work was and which sources were followed to make his translation. Our thesis is divided into three parts. The first one deals with Opus agriculturae’s dissemination during the Middle Ages and the First Renaissance. It also includes the presence to the Palladian work in the Kingdom of Aragon as well as Saiol’s translation. The second section analyses both preserved testimonies and their filiation by examining the Latin sources used by Ferrer and it studies their lexicographical, morphological and syntactic treasure, which is the core of our thesis. The third part consists of an edition of the Opus agriculturae first book, that includes the canonical Latin text and both Ibero-Romance versions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/58571
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Llatina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RST_TESI.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.