Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59563
Title: Models estructurals per a l’escriptura de guions de curtmetratge
Author: Macià Viles, Jaume
Director: Romea Castro, Celia
Keywords: Redacció de guions cinematogràfics
Curtmetratges
Narrativa
Motion picture authorship
Short films
Fiction
Issue Date: 26-Jun-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] "Models estructurals per a l’escriptura de guions de curtmetratge" té com a primer objectiu establir una classificació, partint de l’observació d’exemples, de diversos models estructurals de guió de curtmetratge que eviten l’aparició de les sensacions d’incompletud o insubstancialitat, dues sensacions que hi ha el risc que apareguin al final d’un relat breu i que deixen insatisfet l’espectador. Prenent com a base dos tipus de classificació dels arguments de llargmetratge (en funció del seu mode de construcció i en funció del seu centre d’interès), s’arriba a la conclusió que alguns dels models estructurals que utilitza el llargmetratge són idonis per al curtmetratge, que uns altres no ho són, i que uns tercers ho són però després d’introduir algunes modificacions. A banda, s’estableixen alguns models estructurals que són pròpies del curtmetratge. En segon lloc, la tesi descriu una proposta didàctica per a un taller d’escriptura de guions de curtmetratge que pren com a base els models estructurals satisfactoris prèviament establerts. En aquesta proposta didàctica, els alumnes reben com a instrucció inicial la necessitat d’escriure un argument de curtmetratge que s’ajusti a una de les pautes estructurals establertes en l’apartat anterior. És una proposta pensada per a una assigntura amb grups reduïts d’alumnes i que adopta el format de taller d’escriptura. En tercer lloc, es deixa constància de l’aplicació de l’esmentada proposta didàctica en el marc d’una assignatura semestral impartida per l’autor de la tesi a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), centre adscrit a la UB, durant dos cursos acadèmics consecutius (2011-12 i 2012-13), per a alumnes de tercer curs, de la menció de guió, del Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals. A través d’una investigació basada en l’observació participant, la tesi mostra el resultat de l’aplicació de la proposta didàctica. S’aporta una selecció dels guions escrits pels alumnes, dels comentaris i suggerències de millora de la resta d’alumnes i del professor, així com les successives versions de l’argument que neixen d’aquests comentaris i suggerències. En quart i darrer lloc, s’avalua el resultat del treball realitzat pels estudiants i de la progressió del seu aprenentatge durant el procés.
[eng] "Structural Models for writing short scripts" has as its first goal to establish a classification, based on the observation of examples of various structural models of screenplay for the short film, that prevents the emergence of feelings of incompleteness or insubstantiality, two feelings that there is the risk that appear at the end of a short story and may leave the viewer dissatisfied. Based on two types of classification of arguments of feature-length films (depending on their construction and mode depending on its centre of interest), one comes to the conclusion that some of the structural models used in feature-length films are ideal for shorts, that others are not, and that some third parties are, but after entering some modifications. In addition, it establishes some structural models that are characteristic of short films. Secondly, the thesis describes a proposal for teaching a writing workshop short film scripts, taking as a basis the structural models previously established satisfactorily. In this teaching, students receive instructions in the initial process to write an plot for a short film that fits one of the structural guidelines laid down in the preceding paragraph. It is a proposal for a subject with small groups of students which adopts the format of a writing workshop. Thirdly, it leaves a record of the application of the aforementioned teaching materials within the framework of a semiannual course taught by the author of the thesis at the ESCAC (Escola Superior de Cinema and audiovisual de Catalunya), affiliated to the University of Barcelona, for two consecutive academic years (2011-12 and 2012-13), for third year students,in the scriptwriting mention, belonging to the Bachelor's degree in Cinema and Audiovisual Media. Through an investigation based on participant observation, the thesis shows the result of the application of the teaching materials. It provides a selection of scripts for students, comments and suggestions for improvement of the rest of the students and the professor, as well as the successive versions of the argument, born of these comments and suggestions. In fourth and last place, it evaluates the result of the work done by the students and the progression of their learning during the process.
URI: http://hdl.handle.net/2445/59563
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMV_TESI.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.