Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59733
Title: Estudi del benefici de la ingesta de polifenols en una població d'edat avançada i amb risc cardiovascular = Study of the benefits of polyphenol intake in an elderly population at high cardiovascular risk
Author: Tresserra i Rimbau, Anna
Director: Lamuela Raventós, Rosa Ma.
Medina Remón, Alexander
Keywords: Polifenols
Malalties cardiovasculars
Trastorns de la nutrició
Polyphenols
Cardiovascular diseases
Nutrition disorders
Issue Date: 24-Oct-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), més d’un quart de la població mundial pateix algun tipus de malaltia relacionada amb el sistema circulatori. Actualment, les malalties cardiovasculars (CV) són la principal causa de mort i discapacitat en els països desenvolupats. Només a Espanya, l’any 2012, les malalties del sistema circulatori van causar 122.097 morts, que representen un 33.3% del total de defuncions. La prevenció, més que el tractament, és una prioritat màxima per les agències de salut pública, que s’esforcen per sensibilitzar a la població amb l’objectiu de trencar aquesta tendència. El nostre paper com a investigadors en el camp de la salut és estudiar els factors de risc d’aquestes malalties i buscar la manera de reduir-los, per exemple, amb un canvi d’estil de vida i de dieta. La dieta mediterrània (DM) i altres dietes riques en fruites i hortalisses s’han considerat una bona manera de reduir la majoria de factors de risc de malalties CV ja que són riques en components bioactius, vitamines i minerals, fibra, i àcids grassos mono i poliinsaturats. En aquest estudi ens hem focalitzat en els polifenols, un grup de compostos que ens aporten la major part d’antioxidant de la dieta i que s’ha demostrat que tenen efectes beneficiosos per a la salut ja que milloren alguns factors de risc com ara l’aterosclerosi, la resistència a la insulina, els biomarcadors d’inflamació, o la pressió arterial, entre d’altres. Els polifenols són un grup de compostos molt heterogeni i nombrós: hi ha centenars de molècules descrites en diferents aliments i begudes. Aquesta varietat és un problema a l’hora d’estudiar-ne l’efecte, la biodisponibilitat o els mecanismes que expliquen els seus beneficis i, sovint, s’opta per escollir només un polifenol o un grup reduït de polifenols i estudiar-lo amb detall. No obstant, això impedeix tenir una visió global i els grups de polifenols més minoritaris han quedat sistemàticament exclosos dels estudis. Així doncs, aquest treball pretén, en primer lloc, estimar el contingut de polifenols totals ingerits a través de la dieta en la població espanyola de l’estudi PREDIMED (PRevención con DIeta MEDiterránea) i valorar l’associació d’aquests amb el risc de patir una malaltia CV i el risc de mortalitat. Els qüestionaris de freqüència de consum (QFC) són una eina àmpliament utilitzada en estudis nutricionals. No obstant, els biomarcadors nutricionals són un bon complement ja que cobreixen les limitacions pròpies dels qüestionaris. Aquesta tesi fa una revisió dels últims avenços en biomarcadors de consum de polifenols i s'explica un mètode colorimètric ràpid i senzill, adaptat del mètode de Folin-Ciocalteu (F-C), per determinar polifenols en orina. La hipertensió és un dels factors de risc CV més freqüents i estudiats. Es coneix que la ingesta d'aliments rics en polifenols pot ajudar a disminuir la pressió arterial (PA) i per tant, evitar un d’aquests factors de risc. En aquesta tesi es revisen les últimes evidències sobre la influència dels polifenols sobre la PA i els mecanismes d'acció que explicarien aquest efecte. Aquests coneixements s'han aplicat en la població PREDIMED per demostrar que, efectivament, la disminució de la PA està mediada per l’increment dels nivells d’òxid nítric (NO) en plasma. Les begudes alcohòliques han estat tradicionalment una font de conflicte quan es tracta d’establir recomanacions nutricionals o dietètiques, ja que la línia entre el benefici i el risc és molt fina i els efectes dels excessos d’alcohol han suposat una mala publicitat per al sector. Volíem doncs, aportar més informació sobre el consum, sempre moderat, de vi i la síndrome metabòlica, un desordre metabòlic que resulta de la combinació dels principals factors de risc CV: obesitat, hipertensió, dislipèmia i hiperglucèmia.
[eng] According to the World Health Organization (WHO), more than a quarter of the world’s population suffers from a circulatory system-related disease. Nowadays, cardiovascular (CV) diseases are the leading cause of mortality and disability in developed countries. Our role as researchers is to study the risk factors of these diseases and how to reduce them. In this study, we focused on polyphenols, a large and heterogeneous group of compounds with proven benefits for our health. Such variety becomes a problem when studying their effects. This is the reason why usually only one polyphenol or a group of polyphenols is chosen to study in detail. However, this does not allow a global view and minor polyphenol groups have been systematically excluded from the studies. Therefore, this thesis aims, firstly, to estimate the total intake of polyphenols in the Spanish PREDIMED (PRevención con DIeta MEDiterránea) population and to evaluate the association of dietary polyphenols with a lower risk of CV disease or mortality. Food Frequency Questionnaires (FFQ) are widely used in nutritional studies. However, nutritional biomarkers are good complements because they cover the limitations of FFQ. This thesis reviews recent evidences on biomarkers of polyphenol intake. Moreover, a new, fast and simple method to determine polyphenols in urine is explained. This method was an adaptation of the colorimetric Folin-Ciocalteu (F-C) method. Hypertension is a very frequent and much studied CV risk factor. It is known that consumption of polyphenol-rich foods helps to decrease blood pressure (BP). We reviewed the last evidences about the influence of polyphenols on BP and the mechanisms of action that explain this effect. This knowledge has been applied to the PREDIMED population to demonstrate that, indeed, the BP decrease was mediated by the increase in plasma nitric oxide (NO). Alcoholic beverages have traditionally been a source of conflict when it comes to establishing dietary recommendations, since the consequences of excessive alcohol intake create a bad image for the products. Therefore, our aim was to provide more information about moderate wine consumption and metabolic syndrome, a disorder arising from a combination of the main CV risk factors: obesity, hypertension, dyslipidaemia and hyperglycaemia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/59733
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Nutrició i Bromatologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATiR_TESI.pdf18.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.